سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عامر نیک پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه منظر شهری به موضوعی بسیار مهم در بحث کاربری زمین – فضا تبدیل شده است . از سوی دیگر نیز مرکز شهر به عنوان قلب و موتور توسعه شهر بستر مهمترین فعالیت های شهری، قلمداد می گردد . لذا ترکیب این دو موضوع به یکی از مهمترین دغدغه های برنامه ریزی شهری پاسخ می دهد . در این پژوهش از ۷ سازند ا صلی که نقش تعیین کننده ای در سیمای مرکز شهر آمل دارند استفاده شد که در تعیین مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هرکدام از این سازندها، معیارهای متعددی نقش داشته است . در این روش با انجام مشاهدات فراوان و برداشت های میدانی گسترده، ،نقشة موضوعی مبلمان شهری در محیط ARCGIS تهیه شد، سپس معیارهای کیفی پس از کمی شدن مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان با تأیید فرضیه، پژوهش به این نتیجه رسید کهمنظر شهری در مرکزشهر آمل از وضعیت بسیارنامطلوبی برخوردار است