محتوا با منابع جستجو

منظور از منابع یا محتوای جستجو، کلیه اسناد ” حاوی اطلاعات هستند که میتوانند به دو شکل کلی چاپی و الکترونیک موجود باشند. انتخاب محتوای مناسب و مرتبط با جستجو، یک مولفه مهم در مطلوب بودن فرایند و نتیجه جستجوی است. به عبارت دیگر، اگر با در نظر گرفتن هدف در جستجو، محتوای مناسبی را انتخاب نکنیم، نتیجه حاصله مطلوب نخواهد بود. بعنوان مثال فرض کنید یک دانشجوی کامپیوتر به منظور آشنایی و مطالعه انواع استانداردها و پروتکل های شبکههای کامپیوتری به جستجو در استانداردها را جمع آوری و نگهداری نمی کند، قطعا با خروجی مطلوبی روبرو نخواهد بود. جامع بودن مرور متون یا جامع بودن جستجو در مراحل مختلف یک تحقیق بسیار حائز اهمیت است. همانطور که در فصول قبل اشاره شد، در مراحل مختلفی از یک تحقیق، مرور یا جستجو در متون این قسمت، این است که یافته ها یا نتایج مطالعه بطور بیطرفانه و جامع، با مقالات و کارهای انجام شده دیگران مقایسه شود، حال فرض کنید، بجای این اقدام، به یافتن ۲ یا ۳ مقاله مرتبط با پژوهشی اشاره داشته و به همین تعداد برای نگارش بخش بحث اکتفاء شود؛ در این حالت، خطر سوگرایی (مقرضانه) زیادی در نتیجه گیری پیش خواهد آمد چرا که ممکن است آن تعداد مقاله محدود، یافته های موافق با یافته های حاصل را داشته، در نتیجه این خواهد بورد که تفاوتی در نتایج این مطالعات دیده نمی شود. در حالیکه توصیه اکید این است که حتما یافته های خود را با تعداد متعددی از مقالات و بخصوص یافته های مختلف موافق و مخالف مقایسه و بعد نتیجه گیری صورت پذیرد. بنابراین هر جستجویی و با هر هدفی، مستلزم جامع بودن است. اگر این چنین باشد، بدیهی است که نقطه تماس با منابع، نباید یک مجله علمی مرتبط با پژوهشی باشد، چرا که با این ترتیب حداکثر می توان یک یا دو مقاله مرتبط پیدا کرد و اگر این اقدام برای مجلات علمی مختلف انجام شود، عملا وقت بسیار زیادی باید سپری نمود، تازه ممکن است مجلات بسیاری از قلم انداخته شود و نتوان به این شیوه کار را برای یافتن مقالات مرتبط بصورت جامع، پیش برد. بنابراین در مقایسه با این روش، اگر نقطه آغاز جستجوی یک یا چند بانک اطلاعاتی بخصوصی بانک های مرتبط با حیطه علمی یا رشته تخصصی، باشد، آنگاه ضمن صرفه جویی در زمان، یکباره چند صد تا چندهزار مجله علمی را در یک زمان قابل جستجو خواهد بود.