مقاله مننژيت آسپتيک پس از واکسيناسيون MMR در کودکان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۶۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مننژيت آسپتيک پس از واکسيناسيون MMR در کودکان مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسن اوريون
مقاله مننژيت
مقاله پاروتيديت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي شمسايي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکسيناسيون عليه بيماري اوريون با استفاده از گونه زاگرب اين ويروس از سال ۱۳۸۳ در ايران آغاز شده است، از آن هنگام ميزان بروز اوريون و عوارض آن (به ويژه مننژيت) به شدت کاهش يافته است، در عين حال در اين سالها موارد متعدد پاروتيديت و مننژيت در فاصله زماني ۱ تا ۶ هفته پس از واکسيناسيون MMR ديده شده است.
روش کار
اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مقطعي آينده نگر، از مرداد ماه ۱۳۸۳ تا تير ماه ۱۳۸۸ مي باشد. محل انجام تحقيق بخش اطفال بيمارستان امام رضا (ع) و بخش اورژانس بيمارستان دکتر شيخ و درمانگاه عفوني کودکان بوده است.
در اين مطالعه کودکاني که در فاصله ۱ تا ۶ هفته پس از واکسيناسيون MMR به مننژيت آسپتيک و يا پاروتيديت مبتلا شده اند به عنوان عارضه احتمالي واکسن اوريون در نظر گرفته شده اند. بررسي آماري در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار اكسل انجام شد.
نتايج
در مقطع زماني فوق ۲۴ مورد مننژيت (با يا بدون پاروتيديت) و ۱۶ مورد پاروتيديت (به تنهايي) درفاصله ۹- ۳۹ روز (متوسط ۹/۱۹ روز) پس از تزريق MMR مشاهده شد. نسبت پسر به دختر درگروه مننژيت ۱/۴ و در گروه پاروتيديت به تنهايي ۳/۲ بود. از مجموع بيماراني که اطلاعات دموگرافيک آنها در دسترس بود ۲۶ نفر (۶۵%) متعاقب واکسيناسيون ۴- ۶ سالگي و ۱۲ نفر (۳۰ %) به دنبال واکسن يک سالگي دچار عارضه شدند. در اين مطالعه يک مورد احتمالي انتقال ويروس واکسن از يک دختر ۷ ساله به برادر ۱۴ ساله اش مشاهده گرديد.
نتيجه گيري
مننژيت آسپتيک در فاصله ۱- ۶ هفته پس از واکسيناسيون MMR در شهر مشهد شايع است.