مقاله منوكسيد كربن بازدمي دانش آموزان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: منوكسيد كربن بازدمي دانش آموزان تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منوکسيدکربن بازدمي
مقاله وسائل گرمايشي
مقاله كودكان
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مسموميت با منوكسيدكربن علت عمده مرگ در اثر استنشاق گاز است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي ميزان منوكسيدكربن بازدمي دانش آموزان و تخمين ميزان مواجهه آنان با گاز منوكسيدكربن در محيط منزل بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي در زمستان سال ۱۳۸۶ انجام گرفت و ميزان منوكسيدكربن بازدمي ۱۸۴ دانش آموز مقطع راهنمايي منطقه ۳ شهرداري تهران توسط دستگاه آشكارساز منوكسيدكربن بازدمي اندازه گيري شد. اطلاعات در خصوص نوع وسيله گرمايشي مورد استفاده در منزل، مصرف سيگار توسط خود فرد و اطرافيان و تجربه علایم مسموميت با منوكسيدكربن، توسط پرسشنامه اي جمع آوري شد.
يافته ها: تعداد كل دانش آموزان ۱۸۴ نفر شامل ۷۹(۹۳/۴۲%) پسر و ۱۰۵(۰۶/۵۷%) دختر بود. از اين تعداد دانش آموزان ۱۵۰ نفر(۵۲/۸۱%) ميزان منوكسيدكربن بازدمي ppm 6-0،۲۳ نفر(۵۰/۱۲%) منوكسيدكربن بازدمي ppm 10-7 و ۱۰ نفر(۴۳/۵%) منوكسيدكربن بازدمي در حد ppm 20-11 و ۱ نفر(۵۴/۰%) منوكسيدكربن بازدمي بالاي ppm 20 داشتند. تفاوت در علایم باليني ابراز شده در گروه هاي مختلف از نظر آماري معني دار نبود. در مجموع ۳۱ نفر(۶۷/۱۸%) از دانش آموزان غير سيگاري مورد مطالعه سطوح منوكسيدكربن بازدمي بيش از حد طبيعي ppm 3-1 داشتند.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نمايانگر مواجهه كودكان با منابع محيطي مولد منوكسيدكربن است. تعداد ۱۱ نفر از كل دانش آموزان (۹۷/۵%) ميزان منوكسيدكربن بازدمي مساوي يا بالاتر از ppm 11 يعني در سطحي بيش از سطح مجاز ppm 9 داشتند. لازم است در خصوص منابع مواجهه با گاز منوكسيدكربن در محيط زندگي كودكان بررسي و دقت بيشتري صورت گرفته و با هوشياري بيشتر بتوانيم از بروز موارد مسموميت و احيانا مرگ و مير ناخواسته در كودكان بكاهيم