سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین کریمی هسنیجه – عضوهیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
علیرضا عابدی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی محسوب می گردد . که از حیث تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی صنعتی میتواند نقش بسیار مهمی را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند . در این راستا نقش نیروی انسانی و سرمایه انسانی کاملا اهمیت داشته و نقش به سزایی بازی می نماید . بطوریکه تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی و سرمایه انسانی میتواند به تغییرات عمده در تولید محصولات کشاورزی منجر شود و بهره وری بخش کشاورزی را کاملا تحت تاثیر قرار دهد . مهاجرت مهمترین پدیده ای است که با تغییر کمی و کیفی در نیروی انسانی، تولید و بهره وری بخش کشاورزی را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد . به عبارتی دیگر تغییرات ساختار جمعیتی ناشی از مهاجرت بهره وری بخش کشاورزی را متاثر می کند . این مقاله کوشش می کند با استفاده از ابزار اقتصادسنجی و مدل معادلات همزمان و ارایه دو تابع مهاجرت و تابع تولید کشاورزی تاثیر مهاجرت را بر بهره وری بخش کشاورزی در دوزه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ مورد بررسی قرار دهد . نتایج مطالعه نشان می دهد که افزایش تولید بخش کشاورزی ، افزایش زمینهای زیر کشت ، افزایش بهره وری و افزایش سرمایه انسانی در بخش کشاورزی موجب کاهش مهاجذت می شود . نتایج در ادامه نشان می دهد که برای کاهش یک درصدی در مهاجرت باید تولیدکل بخش کشاورزی ۲۲/۸ درصد افزایش یابد