مقاله مهارت تفکر انتقادي دانشجويان فني- مهندسي و علوم انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مهارت تفکر انتقادي دانشجويان فني- مهندسي و علوم انساني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر
مقاله مهارت هاي تفکر انتقادي
مقاله فني مهندسي
مقاله علوم انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آنجفي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: زراعت زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان محمدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قاب چي پور کوثر
جناب آقای / سرکار خانم: کهن فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف غايي نظام تعليم و تربيت، پرورش انسان هايي متفکر و تفکر انتقادي، يکي از شاخص ترين انواع تفکر است. هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان دانشکده هاي فني- مهندسي و علوم انساني دانشگاه شيراز در سال ۱۳۸۷ بود.
 روش ها. اين پژوهش از نوع توصيفي است و با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي روي ۲۰۰ نفر از اعضاي جامعه مورد نظر انجام شد. ابزار اين پژوهش آزمون فرم “ب” مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا بود. روش تجزيه و تحليل داده ها شامل دو بخش توصيفي و استنباطي بود و در بخش آمار استنباطي از روش تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد.
يافته ها: ميانگين مهارت ارزشيابي در گروه فني- مهندسي ۲۲٫۸۸ و در گروه علوم انساني ۲۰٫۱۳ به دست آمد. ميانگين مهارت تحليل، در گروه فني- مهندسي ۳۰٫۷۳ و در گروه علوم انساني ۲۴٫۴۹ بود و مهارت استنباط، در گروه فني، مهندسي ۲۵٫۷۱ و در گروه علوم انساني ۲۱٫۳۹ به دست آمد.
نتيجه گيري: مهارت هاي تفکر انتقادي در کل در هر دو گروه مورد مطالعه پايين، اما در دانشجويان فني، مهندسي از علوم انساني بيشتر است. عليرغم تفاوت هايي که وجود دارد، به کارگيري الگوها و روش هاي آموزشي متناسب با موضوعات درسي براي پرورش اين مهارت ها پيشنهاد مي شود.