سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شمخالچیان – کارشناس ارشد مهندسی آب- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محبوبه جمعه زاده – کارشناس ارشد مهندسی آب- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جعفرزاده – دانشیار گروه عمران- دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله جریان فوق بحرانی در کانالهای خمیده مدلسازی میشود و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی رینر و هاگر و همچنین حل های تحلیلی ناپ و ایپن مقایسه میگردد سپس به منظور کاهش ارتفاع موج در دیوار خارجی کانال خمیده، از یک تبدیل بازشونده کوچک در دیوار داخل ی ورودی خم استفاده میشود، در این صورت امواج منفی ناشی از بازشدگی و امواج مثبت خم در دیواره بیرونی ترکیب میشوند. این مطالعات بر روی سه کانال با خمیدگیهای مختلف انجام میگیرد. مطالعات عددی نشان میدهد که در صورت استفاده از تبدیل بازشونده با ضوابط و معیارهای بیان شده در این مقاله میتوان شدت امواج را در سه خم مورد مطالعه تا حداکثر ۴۵ % کاهش داد