مقاله مهار فعاليت آنزيم نيتريک اکسايد سينتاز آسيب هاي موضعي مغزي ناشي از ايسکمي – خون رساني مجدد را در موش صحرايي با فشار خون نرمال بهبود مي بخشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مهار فعاليت آنزيم نيتريک اکسايد سينتاز آسيب هاي موضعي مغزي ناشي از ايسکمي – خون رساني مجدد را در موش صحرايي با فشار خون نرمال بهبود مي بخشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعه ايسکمي – خون رساني مجدد
مقاله نيتريک اکسايد سنتاز
مقاله L – NAME
مقاله جريان خون منطقه ايسکمي
مقاله اختلالات عصبي – حرکتي
مقاله ادم مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: شيدموسوي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نيتريک اکسايد در آسيب هاي مغزي ناشي از ايسکمي نقش دوگانه اي داشته ولي هنوز تاثير آن بر ميزان جريان خون ناحيه ايسکمي شده و دخالت آن در تشديد يا تخفيف ادم مغزي مشخص نشده است. لذا در اين تحقيق سعي شده تا قبل، حين و بعد از ايسکمي ميزان جريان خون ناحيه درگير مغز اندازه گيري و تاثير مهار آنزيم نيتريک اکسايد سينتاز با کمک L-NAME مورد مطالعه قرار گرفته و همزمان اثر آن بر حجم ضايعه ناحيه ايسکمي شده و ميزان ادم مغزي مشخص گردد.
روش ها: در اين مطالعه از مدل ايسکمي موضعي – موقتي با ۶۰ دقيقه انسداد شريان مياني مغز و ۱۲ ساعت خون رساني مجدد استفاده گرديد. سه گروه ۱۲ تايي موش صحرايي، گروه شاهد، گروه ايسکمي درمان نشده و پيش درمان شده با (۱mg/kg, IP) L-NAME استفاده گرديد. جريان خون ناحيه اي با کمک ليزر داپلر اندازه گيري شده و پس از ارزيابي اختلالات عصبي – حرکتي مغز حيوانات به طور جداگانه براي تعيين حجم ضايعه با روش TTC و يا اندازه گيري درصد آب بافتي و ادم مغزي مورد استفاده قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه پيش درمان شده اختلالات عصبي – حرکتي در مقايسه با گروه کنترل ايسکمي به طور معني داري از ۳٫۶۶±۰٫۳۳ به ۱٫۵±۰٫۳۴ کاهش پيدا کرد. همچنين به ترتيب حجم ضايعه کورتکس از ۳۷۴±۳۴mm3 تا ۱۶۰±۴۱mm3، استرياتوم از ۱۵۸±۱۵mm3 تا 87±۱۶mm3، تورم بافتي از %۷٫۳۵±۱٫۲۷ تا %۴٫۰۵±۰٫۹۱ و ادم مغزي از %۳٫۵±۰٫۴۸ تا %۱٫۶±۰٫۶ بدون اينکه بين ميزان جريان خون منطقه ايسکمي دو گروه تفاوتي وجود داشته باشند کاهش يافت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که مهار آنزيم نيتريک اکسايد سينتاز حجم ضايعه و ادم مغزي ايجاد شده ناشي از انسداد موقت شريان مياني مغز را بدون تاثير در جريان خون منطقه ايسکمي کاهش داده و باعث بهبودي اختلالات عصبي – حرکتي مي شود.