سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سهاد جادری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان-خرمشهر
رحیمه چولانیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان-خرمشهر

چکیده:

این تحقیق در نظر دارد مهدویت که نوعی نگاه دینی به پایان تاریخ بشریت است را از منظر فرآیند جهانی شدن مورد بررسی و مطالعه قرار دهد . فرآیندی که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از همان زمان تأثیرات آن رو به فزونی بوده و اخیراً یک شتاب ناگهانی در آن پدیدار شده است . تقویت اندیشه تشکیل یک حکومت واحد جهانی که بر همه تمدن ها و جوامع بشری نظارت و مدیریت دا شته با شد بعنوان یک برداشت از پدیده جهانی شدن امروزه عمق و صراحت بیشتری پیدا نموده است.از آنجا که چنین برداشتی با اندیشه های سیاسی اسلام و تصویری که مذهب شیعه از چشم انداز آینده جهان تا پایان تاریخ تحت عنوان مهدویت ارائه می دهد، هم خوانی و سازگاری دارد، از این جهت برای مسلمانان و بویژه شیعیان امری ضروری بنظر می رسد. سه سوال ذیل مبنای کار پژوهشگر بوده اند: • آیا پدیده جهانی شدن می تواند بعنوان یکی از مهمترین اهداف مرحله ای مهدویت به حساب آید؟ • آیا در بستر و شرایط جهان شدن،مهدویت می تواند به گونه ای جدی تر افکار عمومی جهان را به خود جلب کند؟ • آیا اندیشه عدل و عدالت خواهی می تواند بعنوان نقطه اتصال دو پدیده مهدویت و جهانی شدن باشد؟ پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، به پرسش های تحقیقاتی به طور جداگانه پاسخ داده شد و نتایج عمده ذیل استنتاج گردید: حکو مت جهانی امام مهدی (عج) بعنوان شعار محوری مهدویت بستر و شرایطی در گستره جهانی را می طلبد. بنظر می آید این بستر با فشردگی زمان و مکان که ارمغان فرآیند جهان شدن می باشد، قابل رویت و پیش بینی است. در این فضا آمادگی فکری و فرهنگی و سیاسی نیز برای پذیرش چنین حکومتی در سطح جهان بسیار محتمل و قابل پیش بینی است. از دستاوردهای برجسته فرآیند جهانی شدن تشدید آگاهی جهانی است . در این شرایط افکار عمومی بعنوان یک واکنش جمعی نمی تواند در برابر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع که مهم تلقی می شوند، به تفاوت باشد.بنظر می آید در بستر و شرایط جهانی شدن که ضرورت تبدیل جهان به یک تک نظام بیش از گذشته برای افکار عمومی قابل طرح است، مهدویت در مقایسه با گذشته پایگاه و جایگاه مناسب تری در گستره گیتی پیدا خواهد نمود و بعنوان یک گفتمان آ موزه های خود را به صورت پویاتر اشاعه خواهد داد.تشدید آگاهی و تعمیق روابط اجتماعی از دستاوردهای پدیده جهانی شدن بتدریج عدالت خواهی را در ابعاد برادری و برابری در گستره جامعه بین الملل نهادینه خواهد کرد. یعنی پذیرفته می شود که تمام افراد بشر فارغ از مرزهای اعتباری رنگ و نژاد و زبان و غیره از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. پدیده جهانی شدن با ایجاد چنین بستری با آ موزه ها و اشعار اساسی مهدویت یعنی تحقق عدالت جهانی همخوانی پیدا نموده و موجبات زمینه مساعد تری برای مقبولیت جهانی حکومت عدل امام مهدی(عج) خواهد شد.