تخریبهای ایجاد شده درسطوح خارج از شعله

تنشهای ایجاد شده درهنگام پروسه ساخت و تغییر ساختار کریستالهای داخلی موجب تشکیل نقـاطی بـا تنشهای موضعی میگردد اعمال تنشهای حرارتی ناشی از رژیمهای متفاوت سـوخت وتوقفـات مکـرر موجب تضعیف و درنهایت تخریب آن گردیده است.

نتیجه گیری

همانگونه که در بررسی مکانیزمهای انهدام در بخش قبـل اشـاره شـده انـواع تخریـبهـای مـشاهده شـده برروی لولههای آتش خوار را میتوان به چند دسته کلی ذیل طبقه بندی نمود .

تخریبهای ناشی از وجود رسوب تخریبهای بدون خوردگی و خارج از منطقه جوش تخریب بدون رسوب در سطوح مقابل شعله تخریب بدون رسوب در سطوح نزدیک دیوار (دور از شعله)

 انهدامهای نوع اول

اصولاً این نوع عیب و انهدام در بویلرهای فشار ودمای بالا اتفاق میافتد که باید با به حداقل رساندن مواد تشکیل دهنده رسوب و همچنین انجـام حـذف پریودیـک رسـوبات داخـل لولـه ( قـسمت ( Water side بوسیله تمیز کاری شـیمیائی حـساسیت بـه خـوردگی کاسـتیک زیـر رسـوب را کـاهش داد .

همچنـین در اینگونه بویلرها باید بطور مداوم پایش ( ( Monitoring وکنترل شیمی ( آنالیز ) آب را انجام داد بمنظـور جلــوگیری از تــشکیل و رشــد رســوبات و آســیبهــای ناشــی از پیامــدهای وجــود رســوب و بــه تبــع آن تخریبهای حاصل از آزادسازی هیـدروژن ناشـی از واکـنش خـوردگی و نفـوذ آن بـه سـاختار فلـز کـه موجبات تشکیل گاز متان ( CH4) در مرز دانهها بصورت ملکولی شده ، که تنش حاصل از آن موجبـات بوجود آمدن ترک و رشد ترک را درپی خواهد داشت .

بنابراین استفاده از آب استاندارد شده و پایش و کنترل ( Monitoring ) شیمی آب نقـش دو چنـدان پیـدا خواهد کرد . مهمترین روشهای جلوگیری از خوردگی کاستیک وآسیبهای هیـدروژن تهیـه نـرمهـای بهره برداری برای آب بویلر میباشد و بخصوص عملیاتی که بایستی بـرای بـه نـرم رسـاندن آن در مـوارد خارج از نرم بوده انجام شود .

منبع دیگر ایجاد این نوع خوردگی تزریق پیش از حد تری سدیم فسفات جهت حذف عوامـل سـختی در آب دیگ که ناشی از ورود آب غیر استاندارد چندین سال گذشته بوده میباشد که مطابق با شکل باعـث افزایش خوردگی کاستیک میشود .