سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور، مازندران
مهدی وفاخواه – مربی گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور، مازندران
عبدالواحد خالدی درویشان – دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور، مازندران

چکیده:

تحقیق حاضر در رابطه با شناسایی مهمترین عامل موثر هیدرولیکی بر مورفومتری رسوبات بستر بر جاماندهآز اخرین سیلابها در حوزه آبخیز و از به مساحت ۱۳۸۶۹ هکتار واقع در استنان مازندران با استفاده از نمونه برداری از دوازده مقطع انجام پذیرفت. مقادیر میانگین، جورشدگی، چولگی، کشیدگی، فاکتور شکل، گردشدگی و نسبت پهنی رسوبات بستر برای هریک از نمونه ها مطالعه و بررسی گردید. شناسایی عوامل مهم هیدرولیکی موثر با استفاده از داده های جمع آوری شده و روش تجزیه و تحلیل عاملی و با کمک دو روش با و بدون دوران محورها انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دبی جریان و شیب از مجموع عوامل مهم هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوبات بیشتر بستر در حوزه آبخیزواز بوده اند.