سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر کریمی کلایه – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
اصغر رحیمی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
یوسف ساسانی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
هادی مشهدی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

علف های هرز یکی از خطرناکترین عوامل تهدید کننده کشاورزی می باشند متوسط خسارت علف های هرز در مزارع حبوبات حدود ده درصد است . بسیاری از گونه های علف هرز میزبان آفات و بیماریها هستند در این مقاله به مطالعه یک گونه از خطرناکترین نماتدهای شایع در مزارع لوبیا (Meloidogyne javanica) که به طور متوسط بین هشت تا دوازده درصد ایجاد خسارت می کند پرداخته شده و از علف های هرز عمده چنین مزارعی به مطالعه گونه ها یی از نه جنس: Alopecurus, Cuscuta, Datura, Solanum, Xanthium، Convolvulus ,Amaranthus, Cyperus, Sorghum جهت تعیین نمودن میزبانی نماتد یاد شده اقدام شد که به شرح ذیل است : پس ازیک آزمایش مقدماتی روی خاک در محیط گلخانه و با داشتن ٤٠ جعبه که حاوی علف های هرز (دم روباهی –تاج خروس –پیچک –سس – اویلارسلام ‐ تاجریزی ‐ نوعی سورگم وحشی – توق و داتوره ) بود با ایجاد آلودگی مصنوعی با نماتد و طی یک طرح بلوک کاملا تصادفی با شاهد (بدون علف هرز) و در چهار تکرار تاثیر تیمارها در مورد سه صفت (میزان آلودگی – ارتفاع بوته و وزن خشک بوته لوبیا ) بود و پس از مقایسه میانگین صفات مورد بررسی، علف های هرز به دو دسته که یکی میزبان نماتد بودند و با شناسایی بوتانیکی از این قرار است تاج خروس ، A. Retroflexus L- A, viridisL(Syn: A. gracilis)-AmaranThus caudatus L که بیشترین تنوع گونه ای را داشت و بقیه تاجریزی S. nigrum L. – S. indicum L ‐ Slanum اویارسلام .C. esculentus L. -C. Rotundus L ‐Cyperus پیچک Convolvulus arvensis L نوعی سورگم وحشی Sorghum sudanens و داتوره Datura stramonium L و دسته دوم علف های هرزی هستند که میزبان نماتد مولد غده ریشه نبودند که عبارتند از: سس Cuscuta sp توق Xanthium sp و دم روباهی .Alopecurus geniculatus L