سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عسکر جانعلیزاده چوب بستی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران – ایران
محمد حسین بریمانی – سرپرست دستگاه نظارت سد انحرافی نکارود – ایران
رضا رنجبر جورجاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

افزایش هزینه های اجرایی با گذشت زمان و محدودیت های مالی باعث شده تا در دهه های اخیر، بهره برداری از طرحها با تأخیر انجـام شـود . مشخصاً بازگشت سرمایه قابل انتظار در این پروژه های بزرگ نیز با تأخیر جذب شده که خود توجیه اقتصادی طرح را با مشکل جدی مواجه نموده است . محدودیت های موجود در زمان اجرا از قبیل تملک اراضی، کمبود منابع قرضه، مشکلات اجتماعی ناشی از تهیـه و حمـل مـصالح و غیـره، ضرورت استفاده از مهندسی ارزش را در پروژه های آبیاری و زهکشی بیشتر می نماید . لذا در مرحله اجرا که جبهـه هـای مختلـف کـاری عـوارض پنهان و ناشناخته عملیات را آشکار می سازد، تدقیق مسائل طراحی لزوم بیشتری می یابد . از اینرو بجاست تا با بهره گیری از دانش مهندسی ارزش، ضمن بازنگری و تحلیل اجزای کار مجدداً طرح را ساماندهی نمود تا اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد . در این تحقیق با بهره گیری از مهندسی ارزش، در پروژه سد انحرافی نکارود، روشـهای مختلـف اجـرا و مـسائل و مـشکلات موجـود، مـورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با تغییر در نحوة اجرای خاک جایگزین، ضمن کاهش چشمگیر هزینة اجـرا، تـا حـد زیـادی مـشکلات موجـود در اجرای این پروژه کاهش یافت .