سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رنجبر جورجاده – کارشناس ارشد ساز های هیدرولیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح
عسکر جانعلیزاده چوب بستی –
محمدحسین بریمانی – کارشناس ارشد خاک و پی، سرپرست وقت دستگاه نظارت سد انحرافی نکارود

چکیده:

افزایش هزینه های اجرایی با گذشت زمان و محدودیت های مالی باعث شده تا در دهه های اخیر، بهره برداری از طرحها با تأخیر انجام شود. مشخصاً بازگشت سرمایه قابل انتظار در این پروژه های بزرگ نیز با تأخیر جذب شده که خود توجیه اقتصادی طرح را با مشکل جدی مواجه نموده است . محدودیت های موجود در زمان اجرا از قبیل تملک اراضی، کمبود منابع قرضه، مشکلات اجتماعی ناشی از تهیه و حمل مصالح و غیره، ضرورت استفاده از مهندسی ارزش را در پروژه های آبیاری و زهکشی بیشتر می نماید. لذا در مرحله اجرا که جبهه های مختلف کاری عوارض پنهان و ناشناخته عملیات را آشکار می سازد، تدقیق مسائل طراحی لزوم بیشتری می یابد. از اینرو بجاست تا با بهره گیری از دانش مهندسی ارزش، ضمن بازنگری و تحلیل اجزای کار مجدداً طرح را ساماندهی نمود تا اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. در این تحقیق با بهره گیری از مهندسی ارزش، در پروژه سد انحرافی نکارود، روشهای مختلف اجرا و مسائل و مشکلات موجود، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با تغییر در نحوه اجرای خاک جایگزین، ضمن کاهش چشمگیر هزینه اجرا، تا حد زیادی مشکلات موجود در اجرای این پروژه کاهش یافت.