سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی عباس شیروئی – گروه مدیریت بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
علی سایه میری – عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام، ایران

چکیده:
در تعریف سنجش عملکرد بر ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمانها و ارزش آفرینی آنها برای مشتریان و دیگر ذینفعان تأکید کرده اند. هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه مهندسی ارزش در تأثیر عملکرد شعب بانک سپه استان ایلام بر بهبود شاخص های مالی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل ۹۱ شعبه بانک سپه در سال ۹۱۱۱ در استان ایلام می باشد و برای تعیین حجم نمونه نیز از سرشماری استفاده شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای میدانی می باشد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه سنجش عملکرد شعب و داده های مربوط به – سود خالص و نسبت جاری شعب بانک سپه در استان ایلام بود. پرسشنامه عملکرد شعب در بین مدیران شعب توزیع شد. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و برابر با ۵۷ % بود. یافته های تحقیق نشان داد که عملکرد شعب بانک سپه رابطه مثبت و معناداری با سود خالص و نسبت جاری شعب بانک سپه دارد.