سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی کبیری – کارشناسی مهندسی آبیاری و زهکشی- کارشناس مهندسی ارزش و ارزیابی اقتصادی
سیدمهدی رضوی – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – دبیر اندیشگاه مهندسی ارزش شرکت مه

چکیده:

مهندسی ارزش روشی است سیستماتیک، جام عنگر و خلاق، که از یک تیم چند تخصصه جهت حل مسأله یا افزایش ارزش پروژه (که م یتواند ترکیبی از کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش کیفیت، ساخ تپذیری، ایمنی و … باشد) طی یک فرآیند کوتاه مدت استفاده م یکند.این مقاله به بررسی کاربرد مهندسی ارزش پس از طراحی (ساخت، بهر هبرداری، بازسازی و جایگزینی) با تمرکز بر مرحله ساخت م یپردازد و سعی م یکند با مرور آیین نامه سازمان مدیریت در رابطه با پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش، توصی ههایی جهت توسعه ب هکارگیری مهندسی ارزش در این مراحل ارائه نماید.