سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر جلال زاده – کارشناس ارشد عمران رئیس هیلت مدیره
محسن محسنی – مدیر طرح- کارشناس ارشد فرایند
ثریا خویی نیا – کارشناس ارشد فرایند – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

درتصفیه فاضلاب شهر تربت حیدریه علاوه بر کارکرد جلوگیری کردن از آلودگی محیط زیست، استفاده کردن از پساب فاضلاب برای کشاورزی، نیز از اهداف طرح تعیین شده است. مراحل تصفیه ى فاضلاب در طرح پایه شامل: تصفیه ى مقدماتی و تصفیه ث انویه، با هوادهی سطحی و ضدعفونی با گاز کلر میب اشد. درمطالعه ى مهندسی ارزش این تصفیه خانه ابتدا نیاز و خواسته های کارفرما، محدودیت ها، استانداردهای الزامی بهداشتی و زیست محیطی(با توجه به هدف استفاده از پساب خروجی)، معیارهای ارزش و وزن آن ها مشخص شدند. با توجه به مدل کارکرد هزینه، کارکردهای حذف کردن مواد زائد(آلی و معلق) و ضدعفونی کردن پساب خروجی، که بیش از ۸۰ درصد هزینه ها را تشکیل می دادند برای مرحله ى خلاقیت انتخاب شدند.گزینه های ارائه شده در مرحله ى خلاقیت، بر اساس معیارهای ارزش، ارزیابی و بر اساس شاخص های ارزش، گزینه های برتر برای مرحله ى توسعه تعیین شدند. پس از مرحله توسعه، گزینه های برتر به ترتیب: گزینه اول، هوادهی عمقی و گندزدایی با اشعه ماورای بنفش (U.V) با شاخص ارزش ۱/۳۴ برابر گزینه ى پایه و گزینه ى دوم هوا دهی عمقی و گندزدایی با کلر با شاخص ارزش ۱/۲۴ برابر گزینه پایه به کارفرما ارائه شد. در این مقاله شرح مراحل مطالعه و برنامه کار (Job Plan) کارگاه مهندسی ارزش تصفیه خانه تربت حیدریه ارائه میشود.