سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد عالیشاه – کارشناس مدیریت مهندسی هزینه شرکت ایران خودرو

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری که می تواند خسارات و تلفات ناشی از رخدادهای نابهنگام وغیر مترقبه را به شدت کاهش دهد تحلیل و مدیریت ریسک می باشد.شواهد علمی و تجربیات گذشته نشان می دهد که یکی از عوامل اساسی شکست پروژه ها عدم توجه کافی به این عنصر حیاتی است . آمار نشان می دهد که بیش از ۷۵ ٪ پروژه ها در زمان و هزینه تخصیص داده شده به اتمام نمی رسند که یکی از دلائل اصلی این عدم موفقیت را نادیده گرفتن حوادث و رخ دادهای ریسکی در پروژه قلمداد کرده اند . قسمت اعظم مشکلاتی که مدیران در طول اجرای پروژه با آن مواجه می شوند در صورت تحلیل درست ومدیریت موثرعوامل ناشناخته قابل اجتناب می باشند. مهندسی ریسک به عنوان روشی قدرتمند و مطمئن برای شناسایی و تحلیل ریسکهای پروژه نقش موثری در انجام بموقع پروژه ها با کیفیت مورد نظر ایفا می نماید . برای اینکه شانس موفقیت پروژه را افزایش دهیم لازم است ریسک هایی که پروژه را تهدید می کنند شناسایی و اقدامات لازم را برای مواجه شدن با آنها بکاربندیم . از آنجائیکه طبیعت پروژه ها بگونه ای است که همیشه ریسک هائی وجود دارد که اتمام بموقع پروژه ها را با هزینه تخصیص داده شده مورد تهدید قرارمی دهد ، مدیر پروژه موفق به کسی اطلاق می شود که این خصیصه ذاتی پروژه ها رابه بهترین نحو ممکن مدیریت نماید . اگرچه هزینه مدیریت ریسک ممکن است بعنوان مانعی اساسی برای اجتناب ازتحلیل ریسک قلمداد گرددولی هزینه مدیریت نکردن آن بمراتب بیشتراست