سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مکارمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیدایش سازمان های مجازی ناشی از عدم توانایی یا تمایل سازمان های مستقل در انجام پروژه های بزرگ و یـا گـسترده بـه دلیـل وجـود محدودیت های خاص موجود در آن سازمان ها مانند هزینه ، زمان و یا تکنولوژی می باشد . برای تحقق اهداف یک سازمان مجازی، سازمان می بایست کلیه فرآیندهای تجاری و توان رقابتی خود و سازمان های مشارکت کننده در ساختار سازمان مجازی را در راستای فرصت هـای اقتصادی جدید در بازار هماهنگ نماید . برای نیل به این هدف طراحان سازمان نیازمند استفاده از مـدل هـا و الگوهـای اجرایـی مشخـصی برای توسعه و بکارگیری سازمان مجازی در فضای رقابتی تجارت می باشند . این مدل ها می بایست جنبه های فنی و مدیریتی مورد نیاز در سازمان های مجازی را به درستی تشریح نموده و مسیر اجرایی شفافی را برای برپایی و است مرار چنین سازمانی ارائـه ده نـ د . در ایـن مقالـه سعی گردیده فرآیِندها و مسیر اجرایی لازم برای ایجاد و توسعه سازمان های مجازی با اسـتفاده از " مـدل چرخـه عمـر سـازمان مجـازی "
تشریح گردد .