سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

جهانی شدن ، اقت صاد مبتن ی بر فناور ی اطلاعات ، پاسخگو یی به نیازهای در حال تغ ییر مشتریان و رقابت از جمله چالشهایی هستند که سازما ن ها و محیطهای کسب و کار با آن ها مواجه میباشند. سازما نها جهت پاسخگویی به نیازهای منبعث از این چال ش ها و ایجاد مزیت های رقابتی که تضمین کننده بقا و زمینه ساز رشد آ نها باشد، نیازمند تغییرات اساسی در سراسر فرایندهای خود م یباشند. مهندسی مجدد فراگ یر ٣ رو یکردی فرا یند م حور است که سع ی در ا یجاد بهبودها ی چشمگ یر در مع یارهای عملکرد ی از قبیل هزینه، سرعت و کیفیت دارد. در مهندسی مجدد زنج یره تام ین م ی توان فرا یندها را بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات بهبود داد. اما در مهندسی مجدد فراگیر، بهبود راد یکالی فرا یندها تنها در سا یه فناور یهای نو ین اطلاعاتی و ارتباطی قابل حصول است . در این مقاله ابتدا مروری بر ادبیات مهندسی مجدد و مهندس ی مجدد فراگیر خواهیم داشت. سپس به نقش مهندسی مجدد فراگیر در زنجیره تامین و بهبود آن اشاره خواه یم نمود. در پایان چارچوب مهندسی مجدد فراگیر زنجیره تامین ( XSCF) را به تفصیل تشریح خواهیم نمود.