سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

نظام الدین فقیه – استاد دانشگاه شیراز
فرشته پزشکی نجف ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی ازراهکارهای ارتقاءکیفیت علمی،آموزشی رشته های مدیریت درنظام آموزش عالی ایران،بازنگری بنیاد ین دراصول ورویه های موجود آنها می باشد مهندسی مجدد فرایندها ازروش های نوین برای تحقق این منظور به حساب می آید.دراین مقاله سعی برآن است تابه مهندسی مجدد فرایند دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از دانشگاه های ایران بپردازیم؛به نحوی که با محوریت قراردادن دیدگ اه فرایندی مهندسی مجدد،به طراحی نووریشه ای فرایند مذکور و زیرفرایندهای آن اقدام نماییم