سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا تشیعی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
عباس تجلی – کارشناس مهندسی مکانیک
اندیشه محمودیان – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

سابقه وهدف : منبع تامین آب آشامیدنی گرمسار رودخانه حبله رود است . آب خام این رودخانه با استفاده از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی تصفیه می شود.از سال ۶۸ تاکنون تغییرات خاصی در مراحل تصفیه صورت نگرفته بود و در طی چند سال گذشته شاخص های فیزیکی آب بنحو قابل قبول حذف نمی شدند هدف از ارائه این مقاله بهبود کیفیت آب در قالب اصلاح فرایندهای ته نشینی و انعقاد فیلتراسیون می باشد.
روش اجرا : در این مطالعه ابتدا وضع موجود بطور کامل مطالعه ، بررسی و آنالیز گردید در طول مدت یکسال با انجام آزمونهای Jar دوز بهینه ماده منعقد کننده تعیین و نسبت به اصلاح واحد انعقاد و لخته سازی بر اساس بار هیدرولیکی جدید اقدام شد. همچنین سرعت جریان افقی آب از طریق اصلاح سرریزها در محدوده مطلوب قرار گرفت. سپس با افزایش بار سطحی واحد صاف سازی، تعداد صافی ها از ۸ واحد به ۱۲ واحد اصلاح و بستر سازی جدید بر اساس معیارهای طراحی ، اجرا شده و در نهایت آزمون های لازم جهت کنترل کیفیت فیزیکی و میکروبی آب صورت گرفت.آزمون شاخص ها شامل کدورت و سایر عوامل فیزیکی آب بوده است.
نتایج : با اصلاحات ایجاد شده ظرفیت سیستم زلال سازی از ۸۰ لیتر بر ثانیه به ۲۱۸ لیتر بر ثانیه ارتقاء یافت، همچنین زمان ماند مورد نیاز برای حذف مواد کلوئیدی از یک روز به دو ساعت تقلیل یافت. علیرغم تغییرات بار هیدورلیکی میزان شاخص کدورت در خروجی ته نشین ثانویه از U NT 18 به U NT 12 کاهش یافت. میزان کدورت در خروجی صافیها ازU NT 10-7 به کمتر از ۵/۱ کاهش یافت .
بحث و نتیجه گیری :اصلاح فرایندهای انعقاد و لخته سازی و ته نشینی در افزایش راندمان تصفیه بسیار موثر می باشند و یهینه سازی این مراحل با تغییر در بار هیدرولیکی و سازه اجرا شده می تواند ظرفیت تصفیه را بنحو چشمگیری ارتقاء دهد. مطالعات نشان داد طراحی مناسب سازه های اختلاط سریع و آرام، همچنین تغییر و اصلاح میزان بار هیدولیکی به واحدهای یاد شده می تواند تاثیر کاملا مستقیم در ایجاد فلوک های بهتر و ته نشینی سریعتر مواد منعقد شد ه را بدنبال داشته باشد. بهره برداری فرایندهای انعقاد و لخته سازی را بهبود خواهد بخشید.