سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی علیاری – کارشناس مهندسی صنایع – رئیس انبارهای فنی و ملزومات
ساسان ابراهیمی – کارشناس مهندسی صنایع – رئیس تدارکات داخلی

چکیده:

با توجه به لزوم گذر از مدیریت سنتی به سمت مدیریت علمی و نگرش سیستماتیک و فرآیندگرا به فعالیتها بجای نگرش وظیفه ای و تقسیم کار و نتیجتاً تشخیص فعال یتها و فرآیندهای واقعی و غیر واقعی ، افزایش کارآئی فرآیندها و در عین حال ساده کردن فرآیندها ، ضرورت توجه به روشهای نوین علمی و مدیریتی بیش از پیش آشکار می شود .مهندسی مجدد Re-Engineering که جزو مشهورترین نظریه های مدیریتی در سالهای اخیر بوده است مفه ومی از تحول را ایجادمی کندکه ریشه ای و سریع و انعطاف پذیر است و ساختارهای افقی و فرآیندگرابه جای ساختارهای وظیفه
ای ایجادمی نماید . کانون اصلی توجه مهندسی مجدد فرآیندی کردن سازمان است و این امر تصویری واقعی از سازمان را ارائه می دهد که موانع سازمانی سنتی در آن کاملاً مشخص و قابل رفع می باشد و با بهبودهای نوآورانه در چهار حیطه هزینه، کیفیت ، زمان و بویژه رضایت مشتری مزیتهای رقابتی قابل توجه بدست می آید . بدیهی است برای نیل به این اهداف نیاز به بازاندیشی اساسی در چگونگی انجام فعالیتهای سازمان و طراحی فرآیندهای مشتری گرا وجود دارد . مهندسی مجدد با برقراری ارتباط با عوامل : -۱ استراتژی عملیاتی بعنوان هماهنگ کننده استراتژی رقابتی و توان عملیاتی سازمان .-۲ واردکردن مشتری به درون زنجیره تولید که خدمات و تاثیر مشتری را بعنوان قسمتی از عملیات سازمان تامین میکند .-۳ مفاهیم اساسی چون مدیریت کیفیت فرآگیر TQM ، مدیریت زنجیره تولید و تامین .که همگی جزو پیشرفتهای نوین حوزه مهندسی صنایع می باشند ، حرکتی پرشتاب به سوی کاهش هزینه ها و زمان ،افزایش کیفیت و تامین رضایتمندی مشتری را آغاز و بستر مناسبی جهت رق ابت در بازار ایجاد می نماید و در این راستا از تکنولوژی اطلاعات Information Technology ) IT ) بعنوان مهمترین پشتوانه بهره می گیرد .در این مقاله سعی می گردد به دامنه کاربرد این روش در طراحی های اصلی و مجدد فرآیندها ، چگونگی ارتباط آنها با مفاهیم و پیشرفتهای نوین مهندسی صنایع ( Industrial Engineering )نحوه بهره گیری و ارتباط مهندسی مجدد با IT و نقش ارزنده مدیران ارشد در پیاده سازی صحیح آن اشاره شود .