سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی – سازمان : IKS

چکیده:

اهمیت سازماندهی پویا در شرکت های کنونی و لزوم طراحی مجدد سازمان بر کس ی پوشیده نیست . جهت نیـل بـدین مقـصود در نوشـتار حاضر با معرفی انواع ساختارهای سازمان ی براساس سه معیار پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز ، لزوم انجام تغییرات و علل موثر بر ایـن تغییـرات مورد کنکاش قرار گرفته است . در ادامه جهت انجام تغییرات مزبور به شکل سیستماتیک ، متدلوژی طراحی و معرفی شده است کـه اجـرای آن موجب ، مهندسی مستمر ساختارها می شود .
در گام اول متدلوژی ، لزوم انجام تغییرات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در گام بعد ، علل مـوثر بـر ایـن تغییـرات شـامل استراتژی ، نوع صنعت ، اندازه ، تکنولوژی ، وضعیت مح یطی و نوع قدرت مدیران از طریق ایجاد مـاتریس وزنـی علـل و مـاتریس تحلیـل ساختاری ، مورد بررسی قرار می گیرد .
در ادامه امتیاز نهایی مدل که نشانگر مقادیر کمی معیارهای پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در شرکت مورد بررسی است ؛ محاسبه مـی شـود . در گام آخر نیز با معادل سازی امتیا زات و تبدیل آن به معیار کیفی ، ساختار جدیـد در مقایـسه بـا وضـعیت قبلـی مقایـسه و تغییـرات لازم پیشنهاد می شود .
این الگو را می توان با کسب اطلاعات صحیح از علل اعمال تغییرات در سازمان ها و شرکت های مختلف بکار برد و بـا ایجـاد پویـایی در سطوح ساختاری بطور مستمر به سازمانی موثر و کارا تبدیل گردید .