مقاله مواجهه با خشونت جسمي والدين با يكديگر و ارتباط آن با عزت نفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: مواجهه با خشونت جسمي والدين با يكديگر و ارتباط آن با عزت نفس
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبريز
مقاله خشونت خانگي
مقاله عزت نفس
مقاله مواجهه با خشونت بين والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي فر نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان ثاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره فروزان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: مطالعه حاضر با هدف بررسي ماهيت مواجهه دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي و انساني تبريز با خشونت جسمي بين والدين خود و ارتباط آن با عزت نفس دانشجويان انجام شده است.
روش: مطالعه به صورت مقطعي و با استفاده از پرسشنامه مواجهه با خشونت جسمي بين والدين و پرسشنامه عزت نفس كوپراسميت انجام شد.
يافته ها: يك چهارم دختران (۸/۲۵%) و نزديك به يك دوم پسران (۵/۴۵%) مواجهه با خشونت جسمي بين والدين خود را گزارش نمودند. دانشجويان دو گروه واجد و فاقد مواجهه با خشونت جسمي بين والدين به لحاظ عزت نفس خانوادگي تفاوت آماري معنادار داشتند (p=0.006). در دختران دو گروه به لحاظ چهار بعد عزت نفس تفاوت آماري معنادار مشاهده نشد و در مورد پسران دو گروه نيز تنها عزت نفس تحصيلي (p=0/018) از لحاظ آماري معني دار شد.
نتيجه گيري: كاهش بعد خانوادگي عزت نفس جوانان و بعد تحصيلي عزت نفس پسران جوان در مواجهه با پديده خشونت بين والدين طي دوران كودكي و نوجواني مشکلي شايع و درخور توجه مي باشد.