مقاله مواجهه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زنجان با خشونت محل کار در محيط هاي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مواجهه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زنجان با خشونت محل کار در محيط هاي باليني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت محل کار
مقاله توهين کلامي
مقاله تهديد
مقاله حمله فيزيکي
مقاله دانشجويان پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانلو علي
جناب آقای / سرکار خانم: حريريان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري فرد منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خشونت در محل کار بخشي از خطرات شغلي مربوط به محيط کار مي باشد. هنگامي که دانشجويان پرستاري در محيط هاي باليني با خشونت مواجه مي شوند توانايي هاي عملکردي آن ها و تمايل آن ها براي پرستار شدن تحت تاثير قرار مي گيرد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان مواجهه دانشجويان پرستاري با خشونت در حين کارآموزي مي باشد.
روش: اين پژوهش به صورت توصيفي و با استفاده از پرسشنامه در بين دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زنجان طي سال تحصيلي ۸۸-۸۷ انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۸۲ نفر از دانشجويان پرستاري بود که در زمان انجام پژوهش در دانشکده هاي پرستاري و مامايي مشغول به کار بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و با برنامه آماري SPSS v.11 و آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. منظور از خشونت دراين مطالعه شامل: حمله فيزيکي، تهديد، بدکلامي و آزار جنسي مي باشد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۱۸٫۳% از دانشجويان، حمله فيزيکي، ۹٫۸% تهديد شغلي و ۲۳٫۲% بدکلامي را تجربه کرده بودند و هيچ يک مورد اذيت جنسي قرار نگرفته بودند. همچنين بيشترين حمله فيزيکي توسط بيمار (۳۳٫۳%) و همراهان بيمار (۳۳٫۳%)، بيشترين تهديد توسط پرستاران بخش (۱۶٫۶%) و بيشترين بدکلامي توسط پرستاران (۲۸٫۵%) و همراهان بيمار (۲۵%) گزارش شده بود. بيشترين آمار خشونت به ترتيب مربوط به بخش داخلي، جراحي، اطفال و دياليز بود. همچنين بين سال تحصيلي، جنس و وضعيت تاهل دانشجويان با ميزان مواجهه با خشونت رابطه معناداري وجود نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: دانشجويان پرستاري نيز همانند ساير کارکنان مراقبت بهداشتي در معرض خطر خشونت قرار دارند. بنابراين لازم است دانشجويان در رابطه با علايم خشونت و روش هاي پيشگيري از خشونت آموزش کافي داده شوند تا در مواقع مواجهه با آن حداقل بتوانند از رسيدن آسيب خودداري نمايند.