سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی جهاد ک
مینا اسفیداری – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی جهاد ک

چکیده:

در ســـالهـــای اخیـــر، پیشـــرفت قابـــل ملاحظـــهای در کـــاربرد ترانسدیوســـرهای بـــا دانســـیته پـــایین، وادادگـــی الاســتیک خــوب و انعطــافپــذیری مناســب صــورت گرفتــه اســت، کــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــدا ف از مــواد مرکــب پلیمــر – پیزوســرامیک اســتفاده مــیشــود . بــا توجــه بــه اهمیــت کــاربرد ایــن مــواد مرکــب در کاربردهــای پیزوالکتریــک، در ایــن مقالــه، ویژگــی هــا و روشهــای ســاخت مــواد مرکــب مــورد اســتفاده در سیســتم هــای سونار ، به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است .