سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید عباس حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، گروه فیزیک پزشکی

چکیده:

عوامل مختلفی می توان سبب سرطان تیروئید گردد. مطالعه انجام شده تا دو عامل مواد پرتوزا یا توارث در شیوع بیماری سرطان تیروئید در منطقه ای از استان سیستان و بلوچستان در سال ۸۶ مشخص گردد. برای این کار روستایهای چند نقطه مرز خشکی در جنوب شرقی ایران جهت مطالعه روی عوامل موثر در شیوع بیماری سرطان تیروئید در منطقه به روش پرسشنامه انتخاب شد . پرسشنامه ها به تعداد ۲۵۰ برگ تهیه گردید. این پرسشنامه ها حاوی سئوالات مواد غذائی مصرفی حیوانی و گیاهی ، وقوع سرطان در فامیل دور و نزدیک آنها و وقوع بیماری سرطان تیروئید در خود فرد و آب شرب منطقه بود. پرسشنامه ها با مراجعه بو درب منازل خانواده در روستاهای مرزی تکمیل شدند. آزمون آماری آنالیز واریانس روی پرسشنامه هابرای صحت نتایج نیز انجام شد. نتایج نشان داد شیوع سرطان تیروئید در فامیل دور و نزدیک افراد در منطقه دارد. آب و مواد غذائی گیاهی مثل گیاهان ریشه دارو حیوانی مثل مواد لبنی مصرفی منطقه هیچگونه خطری از لحاظ ایجاد عارضه سزطان تیروئید ندارد . مساول ارثی مثل فامیل دور ونزدیک می تواند باعث بروز سرطان تیروئید شود.