خط پیکان و یا نشانه جلب توجه در موارد ذیل مورد استفاده قرار میگیرد:

۱ – به هنگامی که نویسنده بخواهد نظر خواننده را به شکل و یا مطلب خاصی جلب کند، یا او را به بخش معینی از نوشته ارجاع دهد، از این علامت استفاده می کند:لطفا پاسخ خود را در مربع روبرو مرقوم فرمایید

۲- در مواقعی که خواسته باشیم مراحل انجام گرفتن کار را برای ارباب رجوع و یا متقاضی یک امر مشخص نماییم:

– تقدیم درخواست

ثبت در دفات

– دستور ارجاع

-رسیدگی عضو مسئول – تصمیم گیری

ابلاغ نتیجه به درخواست کننده

خط یکان به اشکال زیر مورد استفاده قرار می گیرد .به اشکال زیر مور استفاده قرار می گیرد

در خاتمه این بحث لازم است که یادآوری کنیم: استفاده از علایم باید به مصداقی خیرالامور اواسطها باشد، نه به آن اندازه که افراط شود،

و نه به میزانی که کمبود آن مشهود گردد. بلکه رعایت اعتدال، نشانه منطق و کمال نویسنده است.برای تصحیح متون کهن و تبدیل آن به نوشته های قابل استفاده  همگان، تا حد امکانباید تمرین کرد که بدیهی است بعد از مدتی امکان این امر نیز فراهم خواهد شد.فصل قبلی شيوه نوشتن را در قاعده کلی ساخت جمله و نشانگذاری مطرح نمود و درمورد ساخت جمله در محدوده این کتاب مطالب لازم را ارائه داد و این فصلی توضیحاتی را پیرامون نشان گذاری بیان نموده است. نشان گذاری را تعریف کرده و چگونگی ورود آن به نوشته های فارسی را توضیح داده است. سپس درباره فواید نشان گذاری صحبت کرده و راجع به تعداد نشانهای رایج در زبانهای مختلف مطالب لازم را بیان داشته است. آنگاه در مورد هریک از نشانهای رایج زبان فارسی توضیحات لازم را ارائه نموده است. به این ترتیب با مطالعه این دو فصل شیوه نوشتن (البته در شکل نوشته های عادی) برای خوانندگان میسر میگردد.