پرسشها و فرضیه های پژوهش

در این قسمت محقق باید با توجه به مسئله یا مسائل اصلی تحقیق در مورد پرسش های اصلی (جمله استفهامی)، فرضیه یا فرضیه های اصلی تحقیق (جمله خبری) و پرسشها و فرضیات فرعی تحقیق براساس روش علمی صحبت نماید. برای نگریستن به فرآیند تحقیق، مطالعه ای عمیق نیاز است، بنابراین ضرورت دارد مسائل تحقیقی، فرضیات و اهداف آن قبل از انجام تحقیق ارائه گردد. باید قبول کرد تمام تحقیقات به وسیله فرضیات، رهنمون

می شوند. این مطلب بالاخص وقتی هدف تحقیق، توصیفی باشد، نمود مییابد. در این وضعیت جملات حاوی اهداف تحقیق می تواند به عنوان راهنمایی برای فعالیت های تحقیقی، تلقی شود و در آن از بیان نحوه عملی استفاده های جنبی تحقیقی صحبت شود. دانشجو باید فرضیه ها را به صورت جمله خبری و کامل بنویسد. فرضیه های نوشته شده .تحقیق و یا پایان آن باید به آنها پاسخ گفت باید در این بخش مطرح گردند

پیشینه پژوهش

Literatire باید مشخص گردد چه بررسی هائی تا به حال به وسیله :” Review – – خود این گروه یا سایر اشخاص در این زمینه شده و چه پاسخ به سؤالهای قسمت های الف و ب، منابع موجود را مرور کند. طرح پیشنهادی باید مرور کاملی از منابع را دارا باشد. بهتر است به این بخش، به عنوان بخش بازنگری منابع موجود تلقی شود. در ابتدا این ایده ممکن است محسوس نباشد. دانشجو باید مطمئن شود که موقع مرور منابع در همین مرحله است. دلیل مرور منابع این است که وی متوجه شود که تحقیق پیشنهادی مورد نیاز است، روشی که ویresearch background   انتخاب کرده است، برای جواب دادن به سؤالهای مورد نظر وی مناسب است و بالاخره ارتباط تحقیق پیشنهادی با دیگر کارهای انجام شده در آن زمینه به خوبی تبیین شده است. در این بخش باید مطالبی در مورد پروژه های قبلی که مشابه موضوع این پروپوزال هستند ارائه نمود. برای این منظور دانشجو باید قادر باشد به موضوع تحقیقی و کارهای انجام شله دیگران دسترسی پیدا کند. بنابراین نباید تأمل کرد و باید به کسب اطلاعات پرداخت و از افراد قبلی کمک گرفت.

مرور کارهای انجام شله مستلزم بررسی و مطالعه است و به یقین ضرورت دارد دانشجو در منابع موجود جستجو نماید تا بفهمد چه منابع و انتشاراتی در این زمینه موجود است. در این رابطه توصیه این است که ابتدا به پژوهشهای منتشرشده در مجلات ادواری و پایاننامه های انجام شله مراجعه نماید و وقتی مطالب مهم را میخواند بخش های مناسب و مرتبط با تز خود را یادداشت کرده، آنها را به صورت فایل تنظیم کند، حتی توصیه شده است در صورت دسترسی به فتوکپی، از تهیه نماید، دانشجو باید از بخش منابع نیز کپی تهیه کند تا بتواند به درستی در پروپوزال یا بعدا در تز خود آدرس دهد. این مطالب کمک زیادی به دانشجو در نوشتن بخش بررسی منابع می کند. اگر دانشجو تا زمان نوشتن تز صبر کند خیلی دیر است و باید آنرا در همین مراحل اولیه انجام دهد. به باید پروپوزال به گونه ای نوشته شود که مؤسسه پژوهشی تأمین کننده اعتبار متوجه شود که محقق آن چیزی را که ارائه کرده است میداند و با پروژه های قبلی آشنا می باشد.