مقاله مواريث يخچالي در حوضه صفاشهر – استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: مواريث يخچالي در حوضه صفاشهر – استان فارس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه صفاشهر
مقاله مواريث يخچالي
مقاله دره يخچالي
مقاله سيرک
مقاله کواترنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رامشت محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي مدارک يخچال شناسي ايران بر اساس تجربيات بوبک، درش، هاگه درن، کوهله، شوايتزر و ديگران بيانگر اين نکته است که پايه تحليلي اين محققين بيشتر بر مبناي شناسايي خط برف دايمي و مناطق تحت استيلاي يخچال هاي فعلي قرار گرفته و بخصوص براي نواحي مرکزي ايران با وجود برف مرز دايم نزديک به ۵۰۰۰ متر و عدم وجود ارتفاعات بالاتر از اين حد، تصور حضور يخچالهاي دايمي حتي در طي دوران يخبندان چندان مورد پذيرش قرار نگرفته است. ليکن نکته اخير هرگز به معناي عدم حضور مواريث حاصل از رفتارهاي يخچالي گذشته در مناطق فوق نمي باشد. بنابراين جهت آزمون فرضيه تحقيق بر مبناي شکل گيري اشکال ژئومورفيک حاصل از عملکرد يخچالهاي کواترنر در ايران مرکزي، حوضفه صفاشهر با ارتفاع متوسط ۲۴۴۷ متر از سطح دريا به عنوان يکي از مناطقي که تا قبل از پژوهش اخير کمتر امکان آن مي رفت که مورفولوژي حاصل از يخ و يخچال را تجربه کرده باشد، انتخاب گرديد. بر اساس اين پژوهش، ارزيابي پالئوکليماي منطقه به روش رايت و تهيه نقشه هاي هم دما و هم بارش گذشته و مقايسه آن با شرايط حال حاضر نشان مي دهد که حوضه صفاشهر در پيشينه اقليمي خود نه تنها دو برابر ميزان فعلي بارش دريافت مي کرده، بلکه دماي آن نيز ۸ درجه سانتي گراد کمتر از متوسط فعلي بوده است. بنابراين در آخرين فاز يخبندان کواترنر تمامي شرايط لازم براي تدارک يخ و برف کافي جهت فرمسازي توسط حرکات يخ در منطقه وجود داشته است. آثار گسترده اي از عوارض ژئومورفيک يخچالي نظير ۹۴ سيرک با ابعاد مختلف، دره هاي U شکل، مورنهاي جانبي و سطوح موجدار همراه با تجزيه و تحليل هاي رسوبي، ضمن تاييد نتايج حاصل از تحليل اقليم گذشته و کاربرد روش رايت، ثابت مي کند که حوضه صفاشهر در عصر يخبندان کاملا تحت نفوذ گسترده يخ و يخچال بوده است.