مقاله موانع ارتباطي بين پرستاران و بيماران سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۱۲ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: موانع ارتباطي بين پرستاران و بيماران سالمند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع ارتباطي
مقاله پرستاران
مقاله سالمند
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملايي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: حسني لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط موثر پرستار با بيماران سالمند عامل مهمي براي رضايت بيمار، نتايج درماني مطلوب و پيروي بيمار از توصيه هاي درماني است. هدف اين مطالعه تعيين ديدگاه پرستاران از موانع ارتباطي بين آنها و بيماران سالمند در بيمارستانهاي شهر بندرعباس بود.
روش کار: جمعيت مورد مطالعه اين پژوهش مقطعي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر بندرعباس بودند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي بود که موانع ارتباطي را در سه حيطه شامل موانع مربوط به پرستار، موانع مربوط به بيمار سالمند و موانع مربوط به محيط بيمارستان ارزيابي مي کند. اين پرسشنامه در اختيار ۱۵۰ پرستار قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۳۰٫۱ سال با انحراف معيار ۵٫۳ بود %۲۷٫۷ .آنها مرد و %۷۲٫۳ زن بودند. در خصوص موانع ارتباطي مربوط به پرستاران مواردي از جمله استفاده از اصطلاحات پزشکي، صميمي نبودن با بيمار، رفتار رسمي و نداشتن نگرش دوستانه نسبت به بيمار مهم تر بودند. از موانع ارتباطي مربوط به بيماران سالمند مواردي از جمله عدم اعتماد به پرستار، خسته بودن، فراموشي موضوعات و داشتن مشکل شنوايي مهم تر بودند و در مورد موانع مربوط به محيط بيمارستان مواردي از جمله حضور بيماران وخيم و بدحال در بخش، سر و صداي محيط و قرار گرفتن در فضاي ناآشناي بيمارستان مهم تر بود. در کل موانع ارتباطي مربوط به پرستاران و بيماران سالمند مهم تر از موانع ارتباطي مربوط به محيط بيمارستان بود (P<0.03).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، تقويت مهارتهاي ارتباطي و اصلاح نگرش آنها نسبت به بيماران سالمند، فراهم آوردن شرايطي از جمله كاهش سر و صداي محيط، استفاده از سمعك يا عينك، كنترل سر و صدا، روشنايي كافي و درجه حرارت مناسب، از مهمترين اقداماتي است كه كادر مديريتي بيمارستان بايد انجام دهند.