مقاله موانع انجام تحقيقات از ديدگاه اساتيد و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: موانع انجام تحقيقات از ديدگاه اساتيد و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اساتيد
مقاله موانع تحقيق
مقاله کارکنان
مقاله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: دريس فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بي ترديد توانمندي، توسعه و استقلال واقعي کشورها با توانايي آنها در توليد علم و توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي نسبت مستقيم دارد. اين پژوهش با هدف تعيين موانع انجام تحقيقات از ديدگاه اساتيد و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليليِ مقطعي که در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد، ۴۸۰ نفر از اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به روش نمونه گيري سرشماري (براي اعضاي هيات علمي) و خوشه اي تصادفي (براي کارکنان) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي شامل سه بخش خصوصيات فردي، موانع سازماني و موانع فردي بر اساس مقياس ليکرت بود. آناليز داده ها با استفاده از آزمون هايT  دانشجويي، مجذور کاي و آناليز واريانس انجام شد.
يافته ها: در مجموع ۴۵۲ پرسش نامه عودت داده شد. مهم ترين موانع انجام پژوهش به ترتيب «عدم ايجاد انگيزه در پژوهشگران»، «کمبود وقت و مشغله زيادم، «مقررات دست و پاگير اداري»، «عدم استفاده از نتايج تحقيق» و «ناتواني ترجمه مقالات فارسي به زبان هاي ديگر» بودند. کم اثرترين موانع «بي علاقگي به امر پژوهش»، «ناتواني در استفاده از کامپيوتر» و «مفيدنبودن پژوهش براي بيمار» بودند. ميانگين نمره موانع سازماني بيشتر از ميانگين نمره موانع فردي بود
(P<0.0001). تفاوت آماري معني داري بين ميانگين نمره موانع سازماني و فردي انجام پژوهش بين اعضاي هيات علمي و کارکنان وجود داشت (P<0.0001)>
نتيجه گيري: لزوم از بين بردن موانع از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه، مسوولان بيمارستان ها و مراکز بهداشتي – درماني احساس مي شود.