مقاله موانع انجام تحقيق از ديد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: موانع انجام تحقيق از ديد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله دانشگاه ها
مقاله کارکنان بهداشت و درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزان فر سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحقيق و پژوهش پس از آموزش نيروي انساني يکي از ارکان توسعه سالم فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي باشد و دانشگاه اصلي ترين رکن نظام تحقيقاتي محسوب مي شود. البته در حال حاضر فاصله زيادي بين توليدات علمي ايران با بسياري از کشورهاي جهان وجود دارد. از اين رو مطالعه حاضر به منظور بررسي موانع تحقيق از ديد اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پزشکي و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان انجام شد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي-مقطعي مي باشد که در پاييز ۱۳۸۶ با استفاده از پرسش نامه انجام گرديد. روايي پرسش نامه با روش اعتبار محتوا (Content validity) و پايايي آن با روش آزمون مجدد (test-retest) با ضريب همبستگي ۰٫۸۵ تعيين شد. پرسش نامه به طور مستقيم به کليه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پزشکي و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (۱۳۷ نفر) داده شد که از اين تعداد، ۸۳ نفر به پرسش نامه ها پاسخ دادند. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و آمار توصيفي انجام شد.
يافته ها:اکثر (۳۶٫۸ درصد) اعضاي هيات علمي از ميان عوامل بازدارنده انجام تحقيق، عوامل شخصي را بي تاثير دانسته اند و ساير عواملي که از ديد آن ها به ميزان زياد جزء عوامل بازدارنده انجام تحقيق بوده است عبارت از عوامل سازماني-اداري ۳۱٫۵ درصد، عوامل اقتصادي-مالي ۲۷٫۷ درصد، عوامل وسايل-امکاناتي ۲۵٫۸ درصد و عوامل اجتماعي ۲۵٫۵ درصد بود.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت تحقيق در توسعه يک کشور و با عنايت به يافته هاي اين پژوهش، جهت رفع موانع موجود در انجام تحقيق، توجه به موارد ذيل ضروري است: اصلاح فرايند بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي و پايان نامه ها، فراهم نمودن تسهيلات و امکانات پژوهشي، کاهش ساعت هاي تدريس موظف و تقويت انجام پژوهش هاي گروهي.