مقاله موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش اراک از شرکت در فعاليت هاي بدني منظم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش اراک از شرکت در فعاليت هاي بدني منظم
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانوان شاغل
مقاله فعاليت هاي بدني منظم
مقاله موانع بازدارنده
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: خلجي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي موانعِ بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراک از شرکت در فعاليت هاي بدني منظم انجام شده است.  روش پژوهش، پيمايشي ­ توصيفي است و پرسش نامه يي با پايايي ۰٫۹۶ به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماري، همه بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراک در سال ۱۳۸۵ (۲۷۳۹ نفر) اند، که براي تعيين نمونه پژوهش، تعداد ۳۵۰ نفر از آنان به روش تصادفي خوشه يي انتخاب شدند. بيش تر آزمودني ها داراي وضعيت استخدامي رسمي بودند، حدود ۴۰ درصد آن ها بين ۱۱ تا ۲۰ سال سابقه داشتند، ۹۱درصد متاهل، و بيش از چهار پنجم آنان نيز داراي منزل شخصي بودند.
پس از تحليل داده ها به وسيله آمار توصيفي خي دو و آزمون ميانگين رتبه فريدمن، نتايج نشان داد بنا به باور آزمودني ها، مشکلات زيستي، روان شناختي، فردي، علمي، مالي، اقتصادي، و اجتماعي، در نپرداختن آن ها به فعاليت هاي بدني و ورزشي منظم تاثير ندارد، اما مشکلات فني، مشکلات مربوط به اماکن و تجهيزات ورزشي، مشکلات مديريتي، و مشکلات اقليمي و آب و هوايي، به ترتيب، از دلايل نپرداختن بانوان کارمند آموزش و پرورش به فعاليت هاي بدني و ورزشي منظم است.