مقاله موانع به كارگيري مهارت هاي ارتباطي پرستاران در تعامل با بيماران از ديدگاه پرستاران و بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: موانع به كارگيري مهارت هاي ارتباطي پرستاران در تعامل با بيماران از ديدگاه پرستاران و بيماران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله موانع ارتباط
مقاله ارتباط مناسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابراري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: ورواني فراهاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مراقبت از مددجويان در بستر برقراري ارتباط مناسب تحقق مي يابد، بر اساس نتايج برخي تحقيقات موجود، پرستاران در برقراري يك ارتباط مناسب، ناموفق بوده و يكي از علل نارضايتي بيماران از پرستاران و سيستم مراقبتي نيز به همين مساله بر مي گردد. مطالعه حاضر به منظور تعيين موانع به كارگيري مهارت هاي ارتباطي پرستاران از ديدگاه پرستاران و بيماران انجام شده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر، مطالعه اي توصيفي تحليلي است. ۹۰ پرستار و ۴۵ بيمار به روش نمونه گيري آسان از دو بيمارستان دانشگاهي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال ۱۳۸۵ انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي خودساخته (بر اساس ارزش گذاري ليكرت) شامل موانع موجود در به كارگيري مهارت هاي ارتباطي در ۴ طبقه (موانع مشترك بين پرستار و بيمار، مربوط به پرستار، مربوط به بيمار و مربوط به محيط) بود كه براي دو گروه پرستاران و بيماران به صورت مجزا طراحي شد. جهت تحليل داده ها، از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون تي مستقل) در محيط نرم افزار آماري  SPSS 12.0استفاده شد. سطح معني داري ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين امتياز داده شده توسط پرستاران به موانع مربوط به بيمار ۳٫۲۴ و ميانگين امتياز داده شده توسط بيماران به موانع مربوط به پرستار ۲٫۸۰ بوده است. در حالي كه هر دو گروه موانع مشترك بين پرستار و بيمار را كمترين علت مشكلات ارتباطي پرستار – بيمار گزارش كرده بودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه از آن جا كه برقراري ارتباط مناسب با بيماران در جلب رضايت بيماران از مراقبت پرستاري نقش بسزايي دارد آموزش ضمن خدمت پرستاران در زمينه مهارت هاي ارتباطي و تشويق و نظارت بر اجراي مهارت هاي كسب شده پيشنهاد مي گردد.