مقاله موانع تغذيه سالم از زاويه نگاه زنان: پژوهشي کيفي در شرکت کنندگان مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۸ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: موانع تغذيه سالم از زاويه نگاه زنان: پژوهشي کيفي در شرکت کنندگان مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع تغذيه سالم
مقاله مطالعه کيفي
مقاله زنان
مقاله بيماري هاي غيرواگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني تهراني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميري پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: پيکري نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اصلاح الگوي تغذيه اي، يکي از محورهاي اساسي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير است. با توجه به اهميت شناخت ديدگاه هاي جامعه در مورد موانع ارايه الگوي غذايي سالم و هم چنين محدوديت پژوهش هاي مشابه در ايران، پژوهش حاضر با هدف تبيين موانع اصلاح الگوي غذايي و عوامل موثر بر آن، از زاويه نگاه زنان طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کيفي با رويکرد نظريه مبتني بر زمينه انجام شد. در مجموع ۸ بحث گروهي نيمه ساختار يافته در فاصله زماني دي ماه ۱۳۸۷ تا ارديبهشت ۱۳۸۸ در واحد بررسي قند و چربي هاي خون پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم برگزار شد. شرکت کنندگان، ۱۰۲ زن ۲۵-۶۵ ساله بودند که از بين شرکت کنندگان در پژوهش قند و ليپيد تهران انتخاب و وارد مطالعه شدند. تمام بحث هاي گروهي ضبط شده و بلافاصله پس از پايان پياده شدند. فرآيند تحليل داده ها به طور همزمان و با استفاده از روش اشتراوس و کوربين صورت پذيرفت. اختلاف نظرها در زمينه کدگذاري توسط کمينه سه نفر از اعضاي تيم پژوهش مورد بحث قرار گرفت و همسان شد. هم چنين قابليت پذيرش و تطابق پذيري يافته ها ارزيابي گرديد.
يافته ها: بر اساس تجزيه و تحليل محتواي داده ها، موانع تغذيه سالم در قالب سه طبقه “آموزش و فرهنگ سازي نامناسب”، “فقدان دسترسي” و “نوع ذايقه و علاقه شخصي” تبيين شدند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر، نشانگر موانع تغذيه سالم از ديدگاه زنان مشارکت کننده در مطالعه قند و ليپيد تهران است و مي تواند به عنوان منبعي ارزشمند در طراحي برنامه هاي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير به کار آيد.