سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مسلم سواری – دانشجویان دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
صمد ساکی –
رضوان عزتی –

چکیده:
از ویژگیهای مهم اقتصادی در نواحی روستایی ایران، پایین بودن بهره وری عوامل تولید است . بهره وری عوامل تولید نیروی انسانی، زمین، آب، سرمایه و … در مناطق روستایی کشور بسیار پایین است. اقتصاد روستایی کشور تا حدودزیادی به اقتصاد کشاورزی وابسته است. در بخش کشاورزی به دلیل عدم قابلیت جذب نیروی انسانی و وجود نیروی انسانی مازاد یا تمرکز نیروی کار و ساخت نیروی شاغل دارای بهره وری پایین اسدت. بهدره وری نیروی کاردر ۰۳ سالگذشته رشد بسیار اندکی داشته است. عوامل موثر در پایین بودن بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی را می توانعمدتا به دو دسته؛ علل درونی و علل بیرونی تقسیم کرد. این عوامل مانع از شکل گیری سرمایه سرمایه انسانی و مالی در مناطق روستایی شده و بر عدم برخورداری از امکانات و زیرساختهای لازم در این مناطق موثر بوده است. فقدان امکانات و زیرساختها در عقب ماندگی مناطق روستایی در کشور موثر بوده است. این مقاله به بررسی و بیان مهمترین علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید و در نتیجه عقب ماندگی اقتصادی روستایی اشاره دارد. این تحقیق عمدتا به صورت اکتشا ی و استفاده از منابع و اطلاعات موجود و بهره گیری از نتدایب بازدیددوا و مشداودات میدانی در مناطقروستایی چندین استان کشور صورت گر فته است.