سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا آراستی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
محمد باخدا – مدیر عامل شرکت پویش دارو
سیدجواد حسینی – مدیر عامل شرکت طراحی مهندسی بسامد آزما
محمدرضا کرمی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

مقاله حاضر به موانع پیش روی شرکت های High-Tech ایران در نگهداری نیروی انسانی دانشگر (Knowledge Worker) می پردازد. با گذشت زمان تکنولوژی نقش موثرتری در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایفا می کند. از طرفی سهم دانش در مقابل تجربه در توسعه تکنولوژی ها به طور روز افزونی افزایش یافته است. بدین ترتیب عملکرد بنگاه های اقتصادی به میزان قابل توجهی به عملکرد دانشگران آنها وابسته شده است. به همین دلیل مدیریت علمی منابع اسنانی در شرکت ها به ویژه در شرکت هایHigh-Tech از اهمیت خاصی برخوردار است.
عدم شناخت کافی از ویژگی های رفتاری و شخصیصی دانشگران و نیز ناآگاهی نسبت به عوامل موثر در رضایت مندی ایشان، موجب کاهش کارایی و احتمال خروج آنها از سازمان خواهد شد. نویسندگان مقاله با مبنا قرار دادن نتایج تقحیق Goman عوامل موثر در رضایتمندی دانشگران را به دو دسته زیر تقسیم نموده و سپس امکان تعمیم این عوامل به شرکت های High-Tech ایرانی رامورد بررسی قرار داده اند.
الف) فاکتور هایی که مستقیما به شغل افراد مرتبط می شوند (Job Related Factors)
ب) فاکتورهایی که به محیط سازمان یا محیط خارج از سازمان مربوط می شوند (Environmental Factors)
برای این منظور مدیران ارشد ۱۲ شرکت High-Tech الکترونیک، مخابرات و بیوتکنولوژی فعالیت دارند، مورد پرسش قرار گرفته اند.