مقاله موانع فردي اصلاح شيوه زندگي در نوجوانان چاق يا داراي اضافه وزن: يك مطالعه كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۲۱ تا ۵۲۹ منتشر شده است.
نام: موانع فردي اصلاح شيوه زندگي در نوجوانان چاق يا داراي اضافه وزن: يك مطالعه كيفي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله شيوه زندگي
مقاله نوجوانان
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي فراهاني سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يافته هاي موجود، روند رو به رشد اضافه وزن و چاقي را در نوجوانان ايراني نشان مي دهند. با توجه به ضرورت شناخت دقيق از عوامل موثر بر اضافه وزن و چاقي در نوجوانان و همچنين محدوديت مطالعه هاي مشابه در ايران، مطالعه حاضر با هدف تبيين موانع فردي اصلاح شيوه زندگي در نوجوانان چاق و داراي اضافه وزن انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه كيفي با رويكرد نظريه مبتني بر زمينه انجام شد. مشاركت كنندگان ۳۵ نوجوان (۱۹ دختر و ۱۶ پسر) چاق يا داراي اضافه وزن، در گروه سني ۱۷-۱۵ سال بودند. براي آگاهي از تجربه هاي نوجواناني كه متعلق به گروه هاي مختلف اجتماعي ـ اقتصادي بودند، نمونه گيري از دو منطقه شمالي و جنوبي شهر تهران و از بين دانش آموزان دبيرستان ها انجام شد. به منظور جمع آوري اطلاعات، ۵ بحث گروهي و ۱۰ مصاحبه عميق بدون ساختار انجام شد. همه مصاحبه ها و بحث هاي گروهي ضبط شده و بلافاصله پس از اتمام آنها روي كاغذ آورده شدند. فرايند آناليز داده ها به طور همزمان و با استفاده از روش اشتراوس و كوربين انجام شد.
يافته ها: بر اساس تجزيه و تحليل محتوايي داده ها رضايت مندي از شرايط، اولويت درس، ضعف اراده، تجارب منفي، عزت نفس پايين و عدم كنترل درك شده، مهم ترين موانع فردي اصلاح شيوه زندگي در نوجوانان بودند.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر، نشانگر، موانع فردي اصلاح شيوه زندگي و كاهش وزن در نوجوانان است. يافته هاي اين مطالعه مي تواند كمكي موثر در زمينه طراحي مداخله هاي جامع اصلاح شيوه زندگي و پيشگيري از چاقي در نوجوانان باشد.