مقاله موانع موجود بر سر راه مشارکت بين موسسات آموزشي و باليني در پرستاري؛ يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۳۲ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: موانع موجود بر سر راه مشارکت بين موسسات آموزشي و باليني در پرستاري؛ يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي آموزش باليني
مقاله مشاركت
مقاله موسسات آموزشي
مقاله موسسات باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي نبوي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشارکت در آموزش باليني وظيفه تمام کساني است که در ارايه مراقبت هاي بهداشتي نقش دارند. ضرورت ارتقاي کيفيت آموزش هاي باليني و نقش تعيين کننده اين آموزش ها در ارتقاي کيفيت مراقبت ها باعث شده است که شاهد روندي رو به رشد در طراحي و اجراي الگوهاي مشارکتي آموزش باليني در سطح بين المللي باشيم. ايجاد چنين مشارکتي نيازمند درگير شدن همه ذينفعان در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي آموزش هاي باليني است. اين مطالعه درصدد است که درک ذينفعان کليدي در آموزش باليني را نسبت به موانع موجود بر سر راه مشارکت بين موسسات آموزشي پرستاري و موسسات باليني در اجراي آموزش هاي باليني را مورد بررسي قرار دهد.
روش: پژوهش حاضر يک مطالعه از نوع تحليل محتواي کيفي است. مشارکت کنندگان در اين پژوهش را ۱۵ نفر دانشجو مدرس باليني پرستاري، پرستار باليني، مدير آموزشي و مدير پرستاري باليني تشکيل مي داد. روش جمع آوري داده ها مصاحبه نيمه ساختاري بود. ابتدا نمونه گيري مبتني بر هدف انجام شد و سپس به روش گلوله برفي ادامه پيدا کرد و نمونه گيري تا اشباع داده ها ادامه يافت. کليه مصاحبه ها ضبط و سپس دستنويس شد و با استفاده از روش مقايسه اي مداوم و به روش تحليل محتواي کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مضامين به دست آمده در اين پژوهش عبارت بود از: «واگرايي سازماني»، «ديوار نامرئي»، «ارزش گذاري مفرط بر دانش تئوريک». ابهام در ارتباط ساختار سازماني دو موسسه و نقش ها و وظايف کارکنان هر يک از موسسات در قبال يکديگر، فرهنگ ارزش گذاري مفرط بر دانش نظري و بي توجهي به مهارت ها و عملکرد باليني پرستاري، و ديواري از ديدگاه ها و نگرش هاي مختلف و گاه متضاد موانع اصلي بر سر راه ايجاد همکاري بين دو موسسه آموزشي و باليني در پرستاري هستند.
نتيجه گيري: تعريف ارتباط ساختاري بين دو موسسه آموزشي و باليني و تبيين نقش ها و مسووليت هاي کارکنان آموزشي و باليني در قبال اجراي آموزش هاي باليني، تعريف نقش باليني مدرس پرستاري و تاکيد بر اهميت و ارزش گذاري بر عملکرد باليني پرستاري مي تواند مسير شکل گيري همکاري و مشارکت بين دو موسسه را هموارتر سازد.