مقاله موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمد زايي
مقاله حاميان مالي
مقاله اقتصاد فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناسايي موانع پيش روي توسعه درآمد زايي حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران بود. به اين منظور با استفاده از روش تحقيق کيفي به مصاحبه هاي عميق با نخبگان آگاه از موضوع مورد بررسي پرداخته شد. جمع آوري داده ها تا حد رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت. مطابق با مباني تحقيقات کيفي، تحليل يافته ها همزمان با جمع آوري داده ها انجام گرديد. نتايج نشان داد مهم ترين موانع موجود در توسعه درآمدزايي حاصل از حمايت مالي صرفا در ساختار مديريت صنعت فوتبال قرار نداشته و موانع محيطي نيز در عدم توسعه درآمد زايي حاصل از حمايت مالي نقش مهمي دارند. مهم ترين موانع شناسايي شده ريشه در ساختار اقتصادي کشور، برخي مشکلات حقوقي و قانوني، مالکيت دولتي باشگاه ها، ساختار و نيروي انساني صنعت فوتبال، مديريت بازاريابي، برنامه ريزي مسابقات فوتبال، امکانات و تسهيلات صنعت فوتبال و … دارند.