موانع برآیندی ْ دسته سوم از موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در سازمانهای دولتی، موانع برآیندی هستند؟  در جهان امروز  سازمانها باید خود را با شرایط و تغییرات محیط پیرامون خود هماهنگ کنند و گرنه محکوم به فنا هستند. سازمان های بزرگ  و دولتی با شرایط خاصی روبرو هستند، و این شرایط و ویژگیها باعث شده است تا نتوانند به راحتی خود را با تغییرات محیطی  هماهنگ سازند؟ کارآفرینی به عنوان یک راه حل اساسی برای اغلب سازمانها پیشنهاد شده است ولی سازمان های دولتی در این زمینه نیز با فرصت ها و تهدیداتی روبرو هستند؟ سازمان های دولتی برای کارآفرین شدن نیاز به تغییر در نوع  روابط و  ارتباطات خود با دیگر سازمان ها و ارگان ها در جامعه دارند.

مدل نظری پژوهش

در این بخش، مدل نظری پژوهش، عوامل و زیر مجموعه های آن به طور کامل تشریح شده است . در این پژوهش، موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط نوآور و کارآفرین شامل ۴ عامل اصلی است که تحت عنوان : .۱ موانع داخلی، .۲ موانع محیطی، .۳ موانع فردی، و .۴ موانع عملیاتی مطرح شده است.

موانع داخلی

اغلب پژوهشگران، موانع درونی سازمانی را از عوامل اصلی ناکارآمدی سازمانها در گرایش به کارآفرینی معرفی میکنند و معتقدند که ساختار سازمانی و فرهنگ حاکم بر این سازمانها میباید، تغییر کند. این فرآیند تجدید ساختار میباید به عنوان یک فعالیت حیاتی مدنظر سیاست مداران و مدیران ارشد در سطح کلان و مدیران رده میانی در سطح سازمانی قرار گیرد. این دسته، شامل موانعی است که بیشتر منشاء درون سازمانی دارند.

موانعی که در این دسته قرار میگیرند چه به لحاظ عوامل پدیداری آن و چه به لحاظ راهکارهای برطرف سازی این موانع باید به اصلاح ساختار درون سازمانی و انطباق آن با مدلی از عوامل داخلی سازمان پرداخته شود. محدود کردن فعالیتها در درون سازمانها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان-های دولتی را محدود میکند، از این رو امکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود میشود. اما، مانع اصلی سازمانهای دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها (چارچوبهای خاص بودجه ریزی) است .[۵]