سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزت نوریزاده – دانشگاه محقق اردبیلی
طوبا میرزاپور – دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی نیک سیرت – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

پیوند اعضا از مسایل نوین علم پزشکی است که در حال گسترش است و از دستاوردهای مهم علم پزشکی و نشانه ارتقا وتوانمندی مراکز پزشکی می باشد. در طول سالهای اخیر تحول عظیمی در دانش پزشکی روی داد ه است که منافع و مهارتهایی را با خود همراه داشته که پیش از این قابل تصور نبودندد. در این باره اظهار نظرهای مختلفی از سوی کشورهای مختلف جهت رد یا قبول آن صورت گرفته است. همچنین از لحاظ انسانیو اقتصادی نیز،توسعه کمی وکیفی پیوند اعضا قابل توجیه است. اکنونمی توان اعضا را از یک بدن به بدن دیگر پیوند زد که به دریافت کننده عضو کنند می کند به زندگی ادامه دهد. قران می گوید: «هرکس جان یک نفر را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است» . شاید هیچ راهی برای تحقق این مفهوم بهتر از نجات جان انسانها با پیوند زدن اعضای اهدا شده به جای اعضای از کار افتاده وجود نداشته باشد. هدف این مقاله توسط موضوعات دینی، اخلاقی و قانونی مربوط به پیوند اعضا تلاش می کند یک راه حل کاربردی مطلوب به نفع بیماران ارایه کند. نشان دادن، محدودیتها و مشکلات پیچیده ای که در رابطه با روش پیوند اعضا در ایران می باشد اهداف دیگر این مطالعه را مطرح می سازد.
در این مقاله سعی بر آن شده است که با پرداختن به محورهای سه گانه مذکور در زمینه ملاحظات شرعی، حقوقی وپزشکی قانونی پیوند اعضا و تلفیق انهابا هم افقهای روشن این امر در ایران تبیینگردیده و مسائل و چالشهای موجود که نیازمند تامل و ایجاد رویکرد لازم برای حل انها هستند، بیان گردد. باشد تا از این طریق روند انجام پیوند اعضا به منزله یک تجربه موفق در میهن ما تداوم و گسترش یابد.