سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود نوشادی –
علیرضا ستوده –

چکیده:

در این مقاله مشکلات کلی موجود در شبکه های آبیاری و زهکشی تعیین شده و سپس در خصوص شبکه آبیاری و زهکشی حسی نآباد بیضا واقع در استان فارس یک سری از این مشکلات و را ه حلهای آن بررسی شده است. به طور کلی مشکلات و موانع اجرایی شبکه های آبیاری و زهکشی را میتوان در دو قسمت مشکلات اجتماعی و فنی بررسی نمود. مشکلات اجتماعی شامل حقابه, تملک مسیرهای اجرایی کانا لها, خسارات ناشی از اجرای طرح توزیع عادلانه آب و قانون آ ببها, قطع آب در انهار سنتی در حین اجرا م یباشد. مشکلات فنی نیز شامل یکپارچ هسازی اراضی و در نهایت عدم توانمندی گرو ههای اجرایی م یباشد. در این مقاله کلیه مشکلات تفکیکی بررسی شده و راهکارهای به کار گرفته شده و هزینه های اضافی مصرف شده در اثر این مشکلات در شبکه آبیاری و زهکشی بیضا مورد بررسی قرار گرفته است.