سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا حجازی – کارشناس ارشد تأسیسات آبیاری و مدیر مطالعات مهندسین مشاور سامان آبراه

چکیده:

برخلاف دهه های گذشته که اغلب شبکه های آب یاری م ورد اجرا به روش های آبیاری سطحی مجهز میگردیدند، طی سالها ی اخ یر، توسعه رو شهای آبیاری تحت فشار مد نظر قرار گرفته است. این طر حها اغلب در اراض ی خرده مالکی اجرا شده و ضمن لزوم مشارکت مال ی بهره برداران، واگذاری بهره برداری و نگهداری از شبک ههای آبی اری به تشکلهای مردم ی مورد توجه م ی باشد . از سو ی د یگر، تأم ین تجه یزات و لوازم مورد ن یاز با کیفیت مناسب و اجرا ی ایستگاه های پمپاژ و س یست مهای مدرن آبیاری بر پ یچی دگی مد یریت اجرا ی ای ن قبی ل طر ح ها در مقای سه با روش های آب یاری سطح ی افزوده است . در مقاله حاضر، ضمن بررس ی روش سن تی مد یریت پروژه، در دوره اجرا ی شبکه های آب یاری تحت فشار در کشور که ناش ی از تجارب بدست آمده از اجرا ی شبک ه های آبی اری ثقل ی ط ی دهه های گذشته م ی باشد، به ر یشه یابی برخ ی مسائل و مشکلات ایجاد شده از جمله تأخ یر، کیفی ت نامطلوب، مشکلات واگذار ی طرح به تشکلها ی مردم ی، مسائل بهره بردار ی و نگهدار ی پرداخته شده است . همچن ین ضمن معرفی استاندارد مد یریت پروژه که مشتمل بر مدیریت یکپارچه، محدوده، زمان، هز ینه، ک یفی ت، منابع انسان ی، ارتباطات، ر یسک و تدارکات پروژه م ی باشد، به برخ ی موانع و مشکلات اصل ی موجود در راستا ی گسترش کاربرد استاندارد مزبور در کشور پرداخته شده است.