مقاله موتاسيون ژن فاكتور V ليدن در بيماران مبتلا به سندرم بهجت و ارتباط آن با علايم باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: موتاسيون ژن فاكتور V ليدن در بيماران مبتلا به سندرم بهجت و ارتباط آن با علايم باليني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري بهجت
مقاله موتاسيون فاکتور ۷ ليدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولا كريم
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكركيش مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: سمرباف زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروج آل علي ارمغان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري بهجت يك بيماري التهابي مولتي سيستم با علت ناشناخته است كه با اولسرهاي آفتي مکرر دهاني، اولسرهاي ژنيتال، درگيري چشمي و ضايعات پوستي شناخته مي شود. از آنجا كه جهش نقطه اي منفرد در ژن فاكتور ۷، ريسك ترومبوز وريدي را افزايش مي دهد، اين تحقيق به منظور بررسي شيوع جهش مذكور در بيماران بهجتي استان خوزستان و ارتباط آن با علايم باليني طراحي گرديده است.
روش بررسي: تعداد يكصد بيمار بهجتي (۴۴ مرد و ۵۶ زن) شناخته شده بر اساس معيارهاي بين المللي پس از انجام معاينات روماتولوژي، چشم پزشكي و پوست و بررسي درگيري ساير اندام ها وارد مطالعه شدند. گروه كنترل شامل ۷۰ نفر افراد سالم علاقمند انتخاب شده و از هر دو گروه نمونه خوني جهت بررسي وجود فاكتور ۷ ليدن گرفته شد. براي بررسي وجود جهش فاكتور ۷ از روش PCR استفاده شد.
يافته ها: جهش فاكتور ۷ در %۱۰ بيماران بهجتي و %۱٫۴ گروه كنترل ديده شد. اختلاف بين دو گروه از نظر آماري معني دار بود. ضايعات عروقي اين مطالعه شامل ترومبوز وريدي عمقي (%۷)، ترومبوز وريدي سطحي (%۵)، استروک (%۱) و واسکوليت رتين (%۳۹) بود. تمامي بيماراني كه ترومبوز وريدي عمقي داشتند در گروه بدون جهش قرار گرفتند. بين وجود ترومبوز وريدي عمقي و جهش فاكتور ليدن ارتباط معني داري وجود نداشت. نيز بين ساير ضايعات عروقي و موتاسيون مذکور هيچ گونه ارتباطي وجود نداشت. از طرفي بين ترومبوز وريدي عمقي و درگيري اتاق قدامي چشم رابطه معني داري وجود داشت(p=0.033) . بين ساير تظاهرات باليني بيماري و وجود فاكتور ليدن نيز ارتباط معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان مي دهد كه موتاسيون فاكتور ليدن در بيماران بهجتي ريسك ترومبوز وريدي عمقي را در اين بيماران افزايش نمي دهد. موتاسيون مذكور رابطه اي با هيچ كدام از علايم بيماري نداشته ولي از بين علايم باليني بيماران واجد ترومبوز عروقي عمقي ريسک بالاتري جهت درگيري اتاق قدامي چشم داشتند و تست پاترژي نيز در اين گروه مثبت بود.