مقاله مورفوتيپ هاي ميوه نمدار در جنگل هاي هيرکاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در رستنيها از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مورفوتيپ هاي ميوه نمدار در جنگل هاي هيرکاني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع فنوتيپي
مقاله ميکروسکوپ الکتروني
مقاله آناليز تشخيص
مقاله سيستماتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده كلاگر اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ستاريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور بررسي تنوع ژنتيکي جنس نمدار با مطالعه روي ريخت شناسي و ساختار ميکروسکوپيک پوسته ميوه انجام گرفت. براي انجام اين تحقيق، ابتدا ۱۰ رويشگاه از اين گونه واقع در سه استان گلستان، مازندران و گيلان انتخاب گرديد. پس از جمع آوري ميوه و بيومتري صفات ريخت شناسي، نوع کرک هاي سطح خارجي آن با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني مشخص شد. آناليز خوشه اي، بر مبناي صفات اندازه گيري شده، درختان تحت مطالعه را به هفت گروه تقسيم نمود. آناليز تشخيص (Discriminant Analysis) نشان داد که اندازه و ضخامت برجستگي (rib)، تراکم کرک و رنگ کرک هاي ميوه بيشترين نقش را در تمايز گروه ها داشتند. درختان گروه اول و دوم داراي ميوه اي با سطح صاف و پوسته نازک بودند، با اين تفاوت که گروه اول داراي ميوه هاي به شکل تخم مرغي کشيده، انحنا در محور طولي و برجستگي هاي کوچک، در حالي که در گروه دوم ميوه گرد و فاقد برجستگي مي باشد. گروه سوم به دليل پوشيده شدن سطح ميوه با انبوهي از کرک هاي بلند ميله اي به رنگ قرمز حنايي، به راحتي از ساير گروه ها قابل تمايز مي باشد. درختان گروه هاي چهارم و پنجم به دليل داشتن ميوه با برجستگي هاي بزرگ و واضح، با اين تفاوت که گروه پنجم داراي کرک هاي متراکم تر از گروه چهارم، از ساير گروه ها جدا شده اند. از خصوصيت بارز درختان گروه ششم وجود کرک هاي مخملي سفيد رنگ در سطح ميوه مي باشد. از بين درختان تحت مطالعه در اين تحقيق تنها يک درخت از منطقه دلير (دره چالوس) با ميوه اي شبيه جام، که قسمت فوقاني آن با يک فرورفتگي مشخص از ميوه ساير درختان به راحتي قابل تمايز بود، گروه هفتم را تشکيل داده است. نتايج عکسبرداري با ميکروسکوپ الکتروني نشان داد که سطح خارجي پوسته ميوه درختان گروه اول، دوم، چهارم، ششم و هفتم با کرک هاي ستاره اي شکل پوشيده است. سطح خارجي پوسته ميوه درختان گروه سوم پوشيده از انبوهي از کرک هاي ميله اي تنيده در هم مي باشد اما در گروه پنجم، سطح خارجي پوسته ميوه در برخي پايه ها پوشيده با کرک هاي ستاره اي شکل و برخي ديگر پوشيده با کرک ميله اي شکل مي باشد. در پايان، بر مبناي تحقيق حاضر، دو فرم جديد از جنس نمدار در ايران گزارش مي گردد.