مقاله مورفوتکتونيک ناحيه دهشير با استفاده از تکنيک هاي ژئومورفومتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مورفوتکتونيک ناحيه دهشير با استفاده از تکنيک هاي ژئومورفومتري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفوتکتونيک
مقاله گسل دهشير
مقاله SRTM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي پناه سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: گورابي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي با بهره گيري از SRTM مورفوتکتونيک ناحيه دهشير تفسير و تبيين شده است. جهت دستيابي به اين امر، تجزيه و تحليل شبکه زهکشي رقومي، ژئومورفومتري رقومي، پردازشِ تصوير رادار، استخراج خطواره ها و تجزيه و تحليل آنها، تجزيه و تحليل فضايي و آماري داده ها صورت پذيرفته است. مدل برجسته سايه دار، نيمرخ ها، مدل سه بعدي، همچنين مدل ها و اشکال توپوگرافي، از جمله مدل هاي رقومي خاصي مي باشند که با بکارگيري الگوريتم هاي خاص از SRTM استخراج و مورد استفاده قرار گرفته اند. داده هاي ساختماني از منابع ديگر مانند؛ نقشه هاي زمين شناسي و توپوگرافي، تصاوير ماهواره اي و مشاهدات ميداني همراه با تکنيک GIS مکملِ روش ها و تکنيک هاي فوق بوده اند. نتايج اين بررسي نشان مي دهند که؛ روش هاي تجزيه و تحليل عوارض بصورت رقومي بر روي SRTM که روش پيشنهادي و کاربردي در اين مطالعه مي باشند، توانسته اند، با استخراج اشکال و مدل هاي توپوگرافي، شيب و الگوي جهات دامنه (نمودار گلبرگي آنها، ارتفاع و طبقات ارتفاعي (نحوه پراکنش آنها)، الگوي شبکه زهکشي و تجزيه و تحليل ارتباط بين آنها و همچنين انجام محاسبات آماري يک متغيره، چند متغيره، سطح واريوگرام و سمي واريوگرام ساختارِ مورفوتکتونيکي پيرامون گسل دهشير را شناسايي و شواهد مورفوتکتونيک موجود در لندفرم هاي آن را از ديدگاه تکتونيکي تفسير نمايد. بر اساس شواهد نوزمين ساخت استخراج شده از SRTM  ناحيه پيرامون گسل دهشير، از قبيل؛ پرتگاه و اثر گسل، شبکه زهکشي منحرف و جابجاشده، الگوي مئاندري شبکه آب، سطوح فرسايشي ارتفاع يافته و فرسايش قهقرايي شبکه زهکشي، بدليل موقعيت استقرار آنها (در لندفرم هاي کواترنري) همگي از جمله شواهد نوزمين ساخت گسل دهشيرند که دلالت بر فعاليت اين گسل در طي کواترنري مي باشند.