سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهمن منصوری – اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد (کارشناس ارشد خوردگی مواد)
کیوان رئیسی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد (دانشیار)
محمد علی گلعذار – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد (استاد)

چکیده:
در این مقاله پوشش های نانوکامپوزیتی Ni-Co-W/SiC ز حمام واتز، توسط جریان مستقیم بر روی زیرلایه مسی رسوب الکتریکی داده شد. تاثیر مقادیر ذرات SiC بر روی مورفولوژی ، میکروسختی و مقاومت به خوردگی نانوپوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش ها از آزمون های پلاریزاسیون تافل و سیلکی در محلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم استفاده شد . مورفولوژی سطحنانوکامپوزیت ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده مورفولوژی کاملاًکروی در غلظت های مختلف SiC بود. با افزایش مقدار ذرات SiC 5 ، ۱۰ و ۱۵ گرم برلیتر در حمام میزان هم رسوبی ذرات SiC در پوشش و متعاقب آن میکروسختی پوشش ها افزایش و چگالی جریان خوردگی کاهش یافت. رفتار خوردگی فعال پوشش ها در طول پلاریزاسیون آندی در محلول ۳/۵ درصد کلرید سدیم برای همه منحنی ها مشاهده شد. کلیه پوشش ها نسبت به خوردگی حفره ای مقاوم بودند. مورفولوژی سطوح خوردگی پوشش ها پس از آزمون پلاریزاسیون سیلکی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. طبق نتایج بر روی پوشش های نانوکامپوزیتی Ni-Co-W/SiC تولید شده درحمام های حاو ی ۵ و ۱۰ گرم برلیتر SiC خوردگی به طورترجیحی به دورکلنی های سطح حمله ورشده است، در حالی که یک نوع خوردگ ی یکنواخت و حملات خوردگی کمتر برای پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Co-W/SiC درحمام حاوی ۱۵ گرم برلیتر SiC مشاهده شده است.